صفحه ۵۳۷

آن حرام می‎شود، وبنابراحتیاط واجب ادرار و مدفوع آن نیز نجس است.

3 - بره و بزغاله ای که از شیر خوک بخورد تا رشد کند و استخوان آن محکم شود، در این حالت گوشت و شیر و نسل آنها حرام می‎شود، و بنابراحتیاط واجب ادرار و مدفوع آنها نیز نجس است.

مساله 2972- حیوانی را که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده اگر بخواهند حلال شود باید آن را "استبراء" نمایند، یعنی تا مدتی از خوردن نجاست باز دارند و به آن غذای پاک دهند، به گونه ای که دیگر نگویند نجاستخوار است. وبنابراحتیاط واجب مدت استبرای "شتر" چهل روز، "گاو" سی روز و بهتر است چهل روز، "گوسفند" ده روز و بهتر است چهارده روز، "مرغابی" پنج روز و بهتر است هفت روز، "مرغ خانگی" سه روز و "ماهی" یک شبانه روز می‎باشد.

مساله 2973- حیوانی که انسان با آن نزدیکی کرده اگر جزو حیواناتی است که معمولا از گوشت و شیر آن استفاده می‎شود، باید بلافاصله آن را بکشند و گوشت آن را بسوزانند، و اگر از حیواناتی است که معمولا از آن برای سواری وبار بردن استفاده می‎کنند - مانند: اسب و قاطر و الاغ - باید آن را به شهر دیگری برده و در آنجا به فروش برسانند، و درهر دو صورت کسی که با آن نزدیکی کرده باید خسارت آن را بپردازد.

مساله 2974- حیوانی که با آن نزدیکی شده اگر با حیوانات دیگر مخلوط و مشتبه شد باید از راه قرعه آن را تعیین نمایند، بدین گونه که اول گله را دو نصف می‎کنند و پس از قرعه آن نصف را که مشخص شده باز دو نصف می‎کنند تابالاخره آن حیوان مشخص شود.

مساله 2975- خوردن چیزهای نجس و نیز بنابراحتیاط واجب هر چیز خبیثی که طبیعت انسان از آن متنفر است حرام می‎باشد، ولی اگر پاک باشد و مقداری از آن به طوری با چیز حلال مخلوط و در آن مستهلک شود که به حساب نیایدخوردن آن اشکال ندارد.

مساله 2976- فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده و نیز فرو بردن غذایی که از لای دندان بیرون می‎آیداگر طبیعت انسان از آن متنفر نباشد اشکال ندارد.

مساله 2977- خوردن خاک و گل حرام است، ولی خوردن مقدار کمی از تربت حضرت سید الشهداء (ع) برای شفا ونیز خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای درمان - چنانچه درمان منحصر به خوردن اینها باشد - اشکال ندارد.

مساله 2978- خوردن، آشامیدن، تزریق و یا استعمال چیزی که برای جسم یا روح انسان ضرر قابل توجه دارد حرام است، ولی اگر در موردی به نظر پزشک متخصص و مطمئن درمان بیماری

ناوبری کتاب