صفحه ۵۳۶

ولی حکم به حرام بودن برخی از موارد یاد شده از روی احتیاط است، و خوردن قلوه ها کراهت دارد.

مساله 2965- تخم ماهی حلال گوشت (خاویار) - هرچند نرم و لزج باشد - حلال است، و تخم ماهی حرام گوشت - هرچند سفت و خشن باشد - حرام می‎باشد. و اگر در موردی مشتبه شود که از قبیل حلال است یا حرام، بنابراحتیاطاگر لزج و نرم است از مصرف آن خود داری شود و اگر سفت و زبر باشد خوردن آن حلال است.

مساله 2966- خوردن گوشت و شیر حیوان نجس العین - سگ و خوک - و حیوانات درنده ای که معمولا نیش وچنگال دارند - مانند: شیر، پلنگ، یوز پلنگ، گرگ، کفتار، شغال، روباه و گربه - و نیز حیواناتی که مسخ شده اند - مانند:فیل، خرس، بوزینه و خرگوش - حرام می‎باشد.

مساله 2967- خوردن گوشت جانوران ریز و خزندگان و انواع حشرات مانند: موش، مار، سوسمار، مارمولک، خرچنگ، عقرب، سوسک، زنبور، مورچه، مگس، پشه، شب پره و انواع کرمها حرام است.

مساله 2968- معمولا پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت به دو راه شناخته می‎شوند:

1 - اینکه هنگام پرواز بال زدن آنها بیشتر از بال نزدن آنها باشد، پس آن دسته که بال زدنشان بیشتر باشد حلالند، و آن دسته که بیشتر بال را نگه می‎دارند حرام می‎باشند.

2 - آن دسته که سنگدان یا چینه دان یا انگشت جدایی مانند شست انسان دارند حلال، و آن دسته که اینها را ندارندحرام می‎باشند.

مساله 2969- تخم پرندگان حلال گوشت حلال است و تخم پرندگان حرام گوشت حرام می‎باشد، و اگر بین حلال وحرام مشتبه شود، تخمهایی که دو طرف آن مساوی باشد حرام است و تخمهایی که یک طرف آن باریکتر باشد حلال است.

مساله 2970- اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند نجس و خوردن آن حرام است.

مساله 2971- حیوان اهلی حلال گوشت به یکی از سه راه حرام گوشت می‎شود:

1 - اینکه جلال باشد، یعنی خوراک آن بر حسب عادت منحصر به مدفوع انسان شده باشد، که در این صورت گوشت و شیر آن حرام و بنابراحتیاط واجب ادرار و مدفوع و عرق آن نجس می‎باشد.

2 - اینکه انسان با حیوان چهارپا نزدیکی کند، که در این صورت گوشت و شیر و بنابراحتیاط نسل

ناوبری کتاب