صفحه ۵۳۵

مسائل خوردنیها و آشامیدنیها

مساله 2963- حیوانات حلال گوشت عبارتند از:

الف - از حیوانات دریایی "ماهی فلس دار" (پولک دار) حلال است، گرچه فلسهای آن هنگام صید یا به واسطه عوارض دیگر ریخته باشد، همان گونه که برخی از ماهیها تنها فلسهای اطراف گوش آنها نمایان است. و ماهی بدون فلس حرام است، چنانکه سایر حیوانات دریایی نظیر نهنگ و خرچنگ و قورباغه نیز حرام می‎باشند. البته "میگو"(روبیان) نیز جزو حیوانات دریایی حلال گوشت است.

ب - از چهار پایان اهلی گوشت "شتر"، "گاو" و "گوسفند" حلال است، و گوشت اسب، قاطر و الاغ کراهت دارد، هرچند کراهت گوشت اسب کمتر است.

ج - از چهارپایان وحشی گوشت "آهو"، "گوزن"، "گاو وحشی"، "قوچ"، "بز کوهی" و "گور خر" حلال است.

د - از پرندگان گوشت آن دسته که دارای چنگال هستند و درنده می‎باشند - مانند: عقاب، باز، کرکس و شاهین - حرام است، همچنین بنابراحتیاط واجب گوشت انواع کلاغ نیز حرام می‎باشد. ولی گوشت پرندگانی مانند: انواع کبوتر، کبک، تیهو، قطا، مرغ خانگی، مرغابی، بوقلمون و انواع گنجشک حلال است، و نیز گوشت پرستو حلال ولی کشتن آن مکروه است، و از خوردن گوشت هدهد (شانه به سر) بنابراحتیاط پرهیز شود.

مساله 2964- خوردن شانزده چیز از حیوانات حلال گوشت حرام است:

1 - خون 2 - فضله (مدفوع) 3 - نری 4 - فرج 5 - بچه دان 6 - تخم (دنبلان) 7 - انواع غده ها (دشول) 8 - غده ای که در مغز و به شکل نخود است. 9 - نخاع (مغز حرام) 10 - پی (که در دو طرف تیره پشت است.) 11 - زهره دان 12 - سپرز (طحال) 13 - مثانه 14 - مردمک (عدسی و سیاهی چشم) 15 - دریچه های قلب 16 - چیزی که میان سم دست و پای حیوان است.

ناوبری کتاب