صفحه ۵۳۴

بنابر اقوی پاک و حلال است. و ماهی بدون فلس اگرچه زنده از آب گرفته شود و بیرون آب جان دهد پاک ولی حرام می‎باشد.

مساله 2957- اگر ماهی از آب بیرون بیفتد یا موج آن را بیرون بیندازد یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد کسی با دست یا هر وسیله دیگر آن را بگیرد بعد از جان دادن حلال است.

مساله 2958- کسی که ماهی را صید می‎کند لازم نیست مسلمان باشد و هنگام صید نام خدا را بگوید، ولی مسلمان باید ببیند یا بداند که آن را زنده گرفته اند و در خارج آب مرده است.

مساله 2959- ماهی مرده ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته اند یا نه، چنانچه در دست مسلمان باشد حلال است، و اگر در دست کافر باشد - اگرچه بگوید آن را زنده گرفته ام - حرام می‎باشد، مگر اینکه یقین حاصل شود یا دوشاهد عادل شهادت دهند که آن را زنده گرفته و خارج از آب مرده است. بنابراین استفاده از کنسروهای ماهی که درکشورهای غیر اسلامی تهیه می‎شود در صورتی برای مسلمانان بدون اشکال است که بدانند یا احراز کنند آنها را زنده از آب گرفته اند.

مساله 2960- خوردن ماهی زنده خالی از اشکال نیست، ولی اگر ماهی زنده را در بیرون آب پیش از جان دادن بکشندخوردن آن اشکال ندارد.

مساله 2961- اگر ملخ را با دست یا وسیله دیگری زنده بگیرند خوردن آن پس از جان دادن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را می‎گیرد مسلمان باشد و هنگام صید نام خدا را ببرد. ولی اگر ملخ مرده ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد آن را زنده گرفته یا نه - اگرچه بگوید زنده گرفته ام - حلال نیست، مگر اینکه یقین حاصل شود یا دو شاهد عادل شهادت دهند که راست می‎گوید.

مساله 2962- خوردن ملخی که بال در نیاورده و نمی تواند پرواز کند حرام است.

ناوبری کتاب