صفحه ۵۳۳

شکار برسد نام خدا را بگوید، بنابراحتیاط ازآن شکار اجتناب نماید.

5 - شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا شده بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند، یا شکار بر اثر دویدن زیادیا ترس بمیرد نجس و حرام است.

6 - شکارچی با سرعت یا به طور متعارف خود را به شکار برساند.

7 - هنگامی که شکارچی به شکار می‎رسد حیوان مرده باشد یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد، پس اگر هنگامی که شکارچی می‎رسد حیوان زنده است و به اندازه سر بریدن یا بیشتر وقت باشد - مثلا حیوان چشم یا دم خود را حرکت می‎دهد یا پای خود را به زمین می‎زند - چنانچه سر حیوان را نبرد تا بمیرد گوشت آن نجس و حرام است.

مساله 2952- کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به طور معمول و با شتاب کارد را بیرون آورد ولی وقت سر بریدن بگذرد و آن حیوان بمیرد حلال است، ولی اگر با وجود وسیله ذبح در اثر آماده نکردن آن وقت بگذرد بنابراحتیاط واجب حلال نمی شود، و اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد وصبر کند تا سگ حیوان را بکشد پاک و حلال می‎باشد.

مساله 2953- اگر چند سگ را برای شکار رها کنند، چنانچه همه آنها دارای شرایط شکار باشند شکار حلال است، ولی اگر یکی از آنها دارای شرایط نباشد شکار نجس و حرام می‎شود. و نیز اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی ازآنها کافر باشد یا عمدا نام خدا را نگوید آن شکار حرام است.

مساله 2954- اگر سگ شکاری را برای شکار حیوان مخصوصی رها کنند و سگ حیوان دیگری را شکار کند اشکال ندارد، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگر شکار کند هر دوی آنها حلال و پاک می‎باشند.

مساله 2955- اگر باز شکاری یا حیوان دیگری غیر از سگ شکاری حیوانی را شکار کند آن شکار حلال نیست، مگراینکه شکارچی هنگامی برسد که شکار زنده باشد و به دستوری که در شرع معین شده سر آن را ببرد.

صید ماهی و ملخ:

مساله 2956- اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد پاک و خوردن آن حلال است، و چنانچه در آب بمیرد پاک ولی خوردن آن حرام می‎باشد، و اگر تور ماهیگیری را در آب بیندازند و بعضی از ماهیها پس از افتادن به تور در تور یا هنگام خارج کردن آنها از تور بمیرند

ناوبری کتاب