صفحه ۵۳۱

بگذارند، و هنگام سربریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و هنگام کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو یا تازیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند. و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند.

2 - کسی که حیوان را می‎کشد روبه قبله باشد، بلکه احوط است.

3 - بنابرمشهور پیش از کشتن حیوان آب جلوی آن بگذارند.

4 - کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلا کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند.

مساله 2947- چند چیز در سر بریدن حیوان مکروه است:

1 - در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند.

2 - در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد.

3 - خود انسان حیوانی را که پرورش داده است ذبح کند.

احکام و شرایط شکار با اسلحه:

مساله 2948- هرگاه حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند با پنج شرط پاک و حلال می‎شود:

1 - اسلحه شکاری مانند "کارد" و "شمشیر" برنده یا مثل "نیزه" و "تیر" تیز باشد که در اثر تیز بودن بدن حیوان را پاره کند، پس اگر به وسیله دام، چوب، سنگ و مانند آن حیوان را شکار کنند و حیوان بمیرد پاک نمی شود و خوردن آن حرام است، مگر آنکه آن را زنده دریابند و ذبح کنند. و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند، چنانچه گلوله آن تیز باشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند پاک و حلال است، بلکه اگر گلوله تیز نباشد ولی با فشار در بدن حیوان فرو رود وآن را پاره کند و حیوان را بکشد نیز بنابراقوی حلال و پاک است، اما اگر به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و دراثر سوزاندن حیوان بمیرد پاک و حلال بودنش خالی از اشکال نیست.

2 - شکارکننده باید مسلمان باشد و با اهل بیت پیامبر اکرم (ص) اظهار دشمنی نکند، و اگر مسلمان زاده نابالغ است خوب و بد را تشخیص دهد.

3 - اسلحه را برای شکار حیوان به کار برد، پس اگر به جای دیگر نشانه گیری کند و اتفاقا به حیوان بخورد و آن را بکشدپاک و حلال نیست.

4 - هنگام به کار بردن اسلحه "بسم الله" بگوید، و چنانچه عمدا نام خدا را نگوید شکار حلال

ناوبری کتاب