صفحه ۵۳۰

حیوان باشد - خود داری شود، ولی موجب حرام شدن گوشت حیوان نمی شود.

مساله 2942- گوشتهایی که در بازار مسلمانان به فروش می‎رسد و ذبح آنها معمولا به دست مسلمانان صورت می‎گیرد حلال و پاک است، ولی گوشت و مرغهای سربریده ای که از کشورهای غیر اسلامی وارد می‎شود تنها درصورتی حلال و پاک خواهد بود که ثابت شود ذبح توسط مسلمان صورت گرفته است.

مساله 2943- اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده ذبح کنند یا مثلا در چاه بیفتدو احتمال دهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور شرع ممکن نباشد، چنانچه با چیز برنده ای مثل شمشیر و نیزه به بدن حیوان بزنند و در اثر زخم جان دهد حلال می‎شود و روبه قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرطهای دیگری که برای سربریدن حیوانات گفته شد رعایت شود.

دستور کشتن شتر:

مساله 2944- هنگام کشتن شتر باید علاوه بر رعایت پنج شرطی که برای سر بریدن حیوانات گفته شد کارد یا چیزدیگری را که تیز و از جنس آهن باشد در گودی میان گردن و سینه شتر فرو برند، و به آن "نحر" می‎گویند. و بهتر است درآن هنگام شتر ایستاده باشد، ولی اگر در حالی که زانوها را به زمین زده یا به پهلو خوابیده و جلوی بدنش روبه قبله است کارد را در گودی گردنش فرو کنند اشکال ندارد.

مساله 2945- اگر به جای اینکه کارد در گودی گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرند، یا گوسفند و گاو و مانند اینها را به جای سر بریدن کارد در گودی گردنشان فرو کنند، گوشت آنها حرام و بدنشان نجس می‎شود. ولی اگر چهار رگ شتر راببرند و تا زنده است به دستوری که گفته شد کارد در گودی گردنش فرو کنند - به گونه ای که فرو کردن کارد سبب جان دادن آن شود و دست و پایش حرکت کند - گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و نیز اگر کارد در گودی گردن گاو یاگوسفند و مانند اینها فرو کنند و تا زنده است سر آن را به دستوری که گفته شد ببرند حلال و پاک می‎باشد.

مستحبات و مکروهات سربریدن حیوان:

مساله 2946- چند چیز در سربریدن حیوان مستحب است:

1 - هنگام سر بریدن گوسفند - بنابرمشهور - دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز

ناوبری کتاب