صفحه ۵۳

و موقع وارد شدن به مکان تخلی ابتدا پای چپ و موقع بیرون آمدن ابتدا پای راست را بگذارد. همچنین مستحب است در حال تخلی سر را بپوشاند وسنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

مساله 242- مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و بعد از بیرون آمدن منی ادرار کند.

مساله 243- هنگام تخلی نشستن روبروی خورشید و ماه و روبروی باد و در جاده، خیابان، کوچه، درب خانه و زیردرختی که میوه می‎دهد مکروه است، همچنین چیز خوردن، توقف زیاد، تطهیر کردن با دست راست و حرف زدن درحال تخلی مکروه می‎باشد، ولی اگر ذکر خدا بگوید یا از روی ناچاری حرف بزند مکروه نیست.

مساله 244- ایستاده ادرارکردن و ادرار در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب - خصوصا آب ایستاده - مکروه است. همچنین خود داری کردن از ادرار و مدفوع مکروه می‎باشد، و درصورتی که ضرر می‎رساند نباید خود داری کند.

لازم به ذکر است که برخی از مستحبات و مکروهات نامبرده در مسائل فوق دلیل محکمی ندارد، ولی عمل به آنها به قصد رجاء و امید ثواب خوب است.

وضو

"وضو" شستشوی مخصوصی است که انسان به دستور خدا پیش از نماز برای تطهیر دل و تقرب به خداوند انجام می‎دهد، و خود را با این شستن ظاهری آماده زدودن آلودگیهای روحی و قلبی می‎کند، از این رو انسان هرچه به هنگام وضو توجه و حضور قلب بیشتری داشته باشد، نشاط و حضور معنوی بهتری در نماز خواهد داشت. اما باید دانست که فلسفه وضو را نمی توان به این امور محدود کرد یا به اموری چون شستن و رعایت بهداشت منحصر نمود، و آنچه در وضو لازم و اساسی است تعبد و بندگی و اطاعت در برابر ذات یگانه خداوند است.

مساله 245- در وضو، شستن صورت و دستها و مسح کردن جلوی سر و روی پاها به ترتیبی که در مسائل آینده گفته می‎شود واجب است، و بجز واجباتی که در وضو وجود دارد آداب و دعاهایی نیز وارد شده که مستحب است هنگام وضو به آنها توجه شود.

مساله 246- وضو را به دو صورت می‎توان انجام داد: ترتیبی و ارتماسی. "وضوی ترتیبی" آن است که آب روی هر یک از اعضای وضو بریزد و از بالا به پایین به

ناوبری کتاب