صفحه ۵۲۹

4 - هنگامی که می‎خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد باید به نیت سر بریدن نام خدا را بگوید، و همین اندازه که بگوید: "بسم الله" کافی است. و اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را بگوید آن حیوان پاک نمی شود و گوشت آن حرام است، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نگوید اشکال ندارد، و مستحب است هر وقت یادش آمد بگوید: "بسم الله علی اوله و آخره".

5 - حیوان پس از سر بریدن حرکتی کند، اگرچه مثلا چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده است.

مساله 2936- برای خواباندن حیوان در حال ذبح کیفیت خاصی معتبر نیست و فرقی نمی کند که حیوان را به جانب راست یا چپ بخوابانند، ولی باید جلوی بدن آن روبه قبله باشد.

مساله 2937- در ذبح کننده "اختیار" شرط نیست، پس اگر کسی از روی اکراه ولی با مراعات شرایط شرعی حیوان راذبح کند حلال و پاک است. همچنین لازم نیست بردن نام خدا از نظر ذبح کننده واجب باشد، پس اگر کسی که معتقد به وجوب آن نیست هنگام ذبح به قصد ذبح نام خدا را بر زبان جاری کند کافی است.

مساله 2938- گفتن "بسم الله" توسط شخص دیگری غیر از ذبح کننده و یا توسط ضبط صوت و نظایر آن کافی نیست.

مساله 2939- فولاد از جنس آهن است، همچنین استیل، آلومینیوم، منیزیوم و امثال اینها اگر به نظر اهل فن از جنس آهن باشد ذبح با آنها اشکال ندارد، ولی اگر از روی مسامحه یا جهالت به آنها آهن گفته شود ذبح با آنها صحیح نیست.

مساله 2940- سر بریدن حیوان با دستگاههایی که اخیرا متداول شده در صورتی که شرایط شرعی - مانند: روبه قبله بودن، بسم الله گفتن و... - رعایت شود و وسیله ذبح از آهن باشد جایز است. و لازم نیست برای یکایک "بسم الله" بگوید، بلکه اگر هنگام زدن دکمه و گفتن "بسم الله" ذبح چند حیوان را قصد کند و "بسم الله" را به قصد آنها بگوید همه آنها حلال می‎شود، به شرط آنکه ذبح همه آنها عرفا در یک زمان باشد، ولی اگر بتدریج و با فاصله ذبح شوند باید برای هرکدام یک "بسم الله" گفته شود.

مساله 2941- بی حس کردن حیوان توسط دستگاه یا هر وسیله دیگر قبل از ذبح اگر به طور کامل نباشد و مانع ازخروج خون متعارف از حیوان پس از سر بریدن نشود اشکال ندارد. و باید در غیر حال ناچاری از وارد کردن ضربه گیج کننده به سر حیوان قبل از ذبح - اگر موجب اذیت

ناوبری کتاب