صفحه ۵۲۸

طوری که رگهای چهارگانه بریده نشود، در صورتی که حیوان جان داده باشد حرام شده است، ولی اگر هنوز جان دارد به گونه ای که بریدن چهار رگ درجان دادن آن اثر دارد و بعد از بریدن آنها دست و پایش حرکت می‎کند، می‎توان بلافاصله از زیر برآمدگی گلو حیوان راذبح کرد و در این صورت حلال می‎شود.

مساله 2933- اگر گرگ یا حیوان درنده دیگر گلوی گوسفند را به طوری بکند که از چهار رگی که در گردن است و بایدموقع ذبح بریده شود چیزی نمانده باشد، آن حیوان حرام شده است، ولی اگر آن رگها سالم و حیوان هنوز زنده است - به گونه ای که سر بریدن در جان دادن آن اثر دارد و بعد از سر بریدن دست و پایش حرکت می‎کند - چنانچه به دستوری که در شرع معین شده سر آن را ببرند پاک و حلال می‎باشد.

مساله 2934- بنابراحتیاط واجب پیش از جان دادن پوست حیوان ذبح شده را از بدنش جدا نکنند، و اگر جدا کردنداز گوشت آن حیوان نخورند. همچنین بنابراحتیاط واجب پیش از جان دادن مغز حرام را که در تیره پشت است نبرند وسر حیوان را نیز جدا نکنند، بلکه اگر عمدا مغز حرام را ببرند یا سر را جدا کنند خوردن گوشت آن خالی از اشکال نیست، ولی اگر به واسطه غفلت یا تیزی کارد بی اختیار مغز حرام یا سر حیوان جدا شد اشکال ندارد و گوشت آن حلال است.

شرایط سربریدن حیوان:

مساله 2935- سربریدن حیوان پنج شرط دارد:

1 - کسی که سر حیوان را می‎برد - مرد باشد یا زن - باید مسلمان باشد و با اهل بیت پیامبر (ص) اظهار دشمنی نکند. وبچه مسلمان هم اگر خوب و بد را تشخیص می‎دهد و کیفیت سربریدن حیوان را می‎داند می‎تواند سر حیوان را ببرد.

2 - سر حیوان را با چیزی ببرد که از جنس آهن باشد، ولی چنانچه آهن پیدا نشود و طوری باشد که اگر سر حیوان رانبرند می‎میرد، می‎توان با هر وسیله تیزی که چهار رگ آن را جدا کند - مانند شیشه و سنگ تیز - سر حیوان را برید.

3 - هنگام سر بریدن باید جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد، ولی خود ذبح کننده لازم نیست رو به قبله باشد، هرچندبهتر است. و کسی که می‎داند باید روبه قبله سر ببرد اگر عمدا حیوان را رو به قبله نکند، گوشت آن نجس و خوردن آن حرام می‎شود، ولی اگر فراموش کند یا قبله را اشتباه کند یا جهت قبله را نداند و نتواند بپرسد و ناچار به ذبح باشد یانتواند حیوان را روبه قبله کند اشکال ندارد.

ناوبری کتاب