صفحه ۵۲۷

موش و خزندگانی مانندمار و سوسمار که در داخل زمین زندگی می‎کنند - اگر خون جهنده داشته باشند - در صورتی که به خودی خود بمیرندنجس می‎باشند، بلکه اگر سر آنها را هم ببرند یا آنها را شکار کنند پاک شدن بدنشان محل اشکال است.

مساله 2925- حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد اگر به خودی خود بمیرد پاک است، ولی گوشت آن حلال نیست.

مساله 2926- اگر از شکم حیوان زنده بچه مرده ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند، خوردن گوشت آن بچه حرام است.

مساله 2927- اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه زنده ای از شکمش بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که در شرع معین شده سر ببرند حلال است، وگرنه حرام می‎باشد.

مساله 2928- اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه مرده ای از شکمش بیرون آورند، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده و در اثر کشتن مادرش مرده باشد پاک و حلال است، ولی اگر پیش از کشتن مادرش مرده باشد نجس و حرام است.

دستور سر بریدن حیوان (ذبح):

مساله 2929- دستور سر بریدن حیوان آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را - یعنی: "نای (راه نفس)‏"، "مری (راه غذا)‏" و دو شاهرگ حیوان - از زیر برآمدگی گلو به طور کامل و پیوسته ببرند و جدا نمایند، و اگر آنها را بشکافند ولی جدا نکنند بنابراحتیاط واجب کافی نیست.

مساله 2930- اگر بعضی از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد و بعد بقیه را ببرند فایده ندارد، بلکه اگر به این مقدار هم صبر نکنند ولی به طور معمول و به گونه ای که عمل واحد حساب شود چهار رگ را پشت سر هم نبرند - اگرچه پیش از جان دادن حیوان بقیه رگها را ببرند - محل اشکال است.

مساله 2931- باید چهار رگ حیوان را به نحو متعارف از رو ببرند، پس اگر سر آن را از پشت ببرند - هرچند چهار رگ آن بریده شود - کفایت نمی کند. همچنین است بنابراحتیاط اگر کارد را در گلوی حیوان فرو برند و به طرف بالا بکشند تاچهار رگ آن بریده شود.

مساله 2932- اگر ذبح کننده اشتباه کند و سر حیوان را از بالای برآمدگی گلو ببرد به

ناوبری کتاب