صفحه ۵۲۶

مسائل سر بریدن و شکار حیوانات

مساله 2919- اگر حیوان حلال گوشت اهلی یا وحشی را به دستوری که می‎آید سر ببرند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، ولی گوشت حیوانی که نجاستخوار شده - اگر به دستوری که در شرع معین شده آن را استبراء نکرده باشند - و نیز گوشت چهارپایی که انسان با آن نزدیکی کرده و گوسفندی که شیر خوک خورده تا بزرگ شده حلال نیست.

مساله 2920- اگر حیوان حلال گوشت وحشی - مانند آهو، کبک و بز کوهی - یا حیوان حلال گوشت اهلی را که بعداوحشی شده به دستوری که گفته می‎شود شکار کنند پاک و حلال است، ولی حیوان حلال گوشت اهلی - مانند گوسفندو مرغ خانگی - یا حیوان حلال گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است با شکار حلال و پاک نمی شود.

مساله 2921- حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال می‎شود که بتواند فرار یا پرواز نماید، بنابراین بچه آهو که نمی تواند فرار کند و بچه کبک که نمی تواند پرواز نماید با شکار کردن پاک و حلال نمی شود.و اگر آهو و بچه اش را - که نمی تواند فرار کند - با یک تیر شکار نمایند، آهو حلال و بچه اش حرام است.

مساله 2922- حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد با سر بریدن حلال نمی شود، ولی مرده آن پاک است، چه خودش بمیرد یا سر آن را ببرند.

مساله 2923- سگ و خوک با سر بریدن و شکار کردن پاک نمی شوند و خوردن گوشت آنها ولی حیوان پاک حرام گوشتی را که درنده و گوشتخوار است - مانند گرگ و پلنگ - حرام است. اگر به دستوری که گفته می‎شود سر ببرند یا با تیرو مانند آن شکار کنند پاک است، ولی خوردن گوشت آنها حرام می‎باشد، و اگر با سگ شکاری آنها را شکار کنند پاک شدن بدن و پوستشان نیز محل اشکال است.

مساله 2924- حیواناتی همچون فیل، خرس و میمون که از مسوخ شمرده شده اند و همچنین

ناوبری کتاب