صفحه ۵۲۵

تامین نماید تا به حد بلوغ برسد و یا پدر یامادر یا جد پدری او پیدا شود. و چنانچه بچه مالی همراه خود دارد جایز است با اجازه حاکم شرع آن مال را به مصرف او برساند، و اگر مال ندارد از بیت المال یا زکوات یا مردمان خیر برای مخارج او کمک بگیرد، و اگر ممکن نشد خودش مخارج او را بدهد، و در این صورت می‎تواند مخارجی را که متحمل می‎شود یاد داشت کرده تا پس از بزرگ شدن وتمکن بچه از او مطالبه نماید.

مساله 2918- مالی که صاحب آن مشخص باشد ولی به هیچ وجه به او دسترسی نیست در حکم مجهول المالک می‎باشد.

ناوبری کتاب