صفحه ۵۲۴

نباشد حکم لقطه راندارد، بلکه "مجهول المالک" می‎باشد، پس باید برای پیدا کردن صاحب آن جستجو کند و چنانچه از یافتن او مایوس شد با اجازه حاکم شرع حیوان یا بهای آن را صدقه دهد. همچنین است اگر کبوتری که بال آن بریده شده است واردمنزل انسان شود، ولی اگر بال کبوتر بریده نباشد و انسان نداند صاحب دارد یا نه، می‎تواند آن را به قصد تملک برای خود بردارد، و اگر بداند صاحب دارد باید آن را به صاحبش برگرداند، و اگر صاحب آن را نمی شناسد و از پیدا کردن اومایوس است باید آن را صدقه دهد.

مساله 2915- اگر در جایی که عمران و آبادی است حیوانی را پیدا کند یکی از دو صورت را دارد:

الف - اگر حیوان سالم است و در معرض تلف نباشد، جایز نیست آن را بگیرد، و اگر گرفت باید آن را حفظ کند و علوفه اش را نیز تامین کند و حق ندارد از صاحبش عوض آن را مطالبه نماید. و در صورتی که آن حیوان گوسفند باشد وصاحب آن پیدا نشود، می‎تواند آن را برای صاحبش نگه دارد و یا اینکه پس از سه روز آن را بفروشد و پول آن را ازطرف صاحبش صدقه دهد، و چنانچه صاحبش پیدا شود و صدقه را قبول نکند باید پول آن را به صاحبش بدهد.

ب - اگر حیوان در اثر مرض یا غیر آن در معرض تلف باشد، جایز است آن را بگیرد و در این صورت واجب است علوفه آن را تامین کند، و در صورتی که قصد مجان نداشته باشد می‎تواند پس از پیدا شدن صاحبش عوض آن را مطالبه نماید، و یا اینکه از شیر یا پشم یا سواری آن استفاده کند و از مخارجش کم کند. و اگر حیوان تلف شود ضامن آن نیست، مگر اینکه در حفظ آن کوتاهی کرده باشد.

مساله 2916- اگر حیوانی را در جایی که عمران و آبادی نیست - مانند بیابانها و جنگلها و کوهها و راههای بیابانی - پیدا کند و صاحب آن معلوم نباشد دو صورت دارد:

الف - اگر در آن محل آب و گیاه وجود دارد و حیوان از لحاظ جسمی یا قدرت دویدن می‎تواند خود را از درندگان حفظکند، جایز نیست آن را بگیرد.

ب - اگر در آن محل آب و گیاه وجود ندارد و یا حیوان در معرض خطر باشد - مانند گوسفند و بچه شتر - جایز است آن را بگیرد و به مقدار ممکن معرفی کند. و چنانچه از پیدا کردن صاحبش مایوس شد می‎تواند آن را تملک کند و یا اینکه برای صاحبش حفظ نماید، ولی در صورت تملک اگر صاحبش پیدا شود باید عوض آن را به او بدهد.

مساله 2917- اگر بچه ای گم شده باشد و ولی او پیدا نشود و یا او را سر راه گذاشته باشند، جایز است بلکه اگر درمعرض تلف باشد واجب است انسان او را بردارد و حفظ کند و مخارجش را

ناوبری کتاب