صفحه ۵۲۲

نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی ننموده ضامن نیست، ولی اگر برای خود برداشته یا از طرف صاحبش صدقه داده باشد و او به صدقه دادن راضی نشود در هر صورت ضامن است.

مساله 2902- هنگام اعلام لازم نیست جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید، بلکه همین قدر که بگوید: "چیزی پیداکرده ام" کافی است، مگر اینکه اعلام به این شکل بی فایده باشد. و چنانچه شخصی نشانه های آن را به گونه ای بگویدکه اطمینان به صداقت او پیدا شود کافی است، و لازم نیست نشانه هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال متوجه آنهانیست بگوید.

مساله 2903- شخصی که مالی را پیدا می‎کند لازم نیست خودش اعلام نماید، بلکه فرد مطمئنی می‎تواند از طرف اواعلام کند.

مساله 2904- اگر مالی را که کمتر از بهای "‏2/419» گرم نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و درمسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه کسی آن را بردارد برای او حلال است، ولی اگر قیمت آن به «2.419» گرم نقره سکه دار برسد و اعلام نکند و درجایی که پیدا کرده و یا در مسجد یا جای دیگر بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد، کسی که ابتدا آن را پیدا کرده ضامن است.

مساله 2905- هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‎شود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگه دارد، بعدبنابراحتیاط با اجازه حاکم شرع قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگه دارد، و اگر صاحب آن پیدا نشد ازطرف او صدقه بدهد. و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مساله 2906- قیمت مال پیدا شده باید بر حسب زمان و مکانی که مال در آن پیدا شده محاسبه شود.

مساله 2907- اگر چیزی را که پیدا کرده هنگام وضوگرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد.

مساله 2908- اگر دو شاهد عادل شهادت دهند که مال پیدا شده برای فلان شخص است، باید مال به آن فرد داده شود، چه پیش از شروع اعلام باشد یا در بین و یا پس از آن.

مساله 2909- اگر کسی که مال نشانه دار را پیدا کرده بمیرد، چنانچه پس از پایان اعلام آن را برای خودش برداشته ومرده باشد مالکیت آن به همان صورت به وارث او منتقل می‎شود که اگر صاحبش پیدا شد به او برگردانده شود، و اگرقبل از شروع اعلام یا در بین آن مرده باشد ظاهرا ورثه باید به جای او اعلام نمایند.

ناوبری کتاب