صفحه ۵۲۱

جایی که احتمال می‎دهد صاحب مال آنجا باشد اعلام کند، و چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته هر روز، و بعد تا یک سال هفته ای یک مرتبه به گونه ای که گفته شد اعلام نماید کافی است. و چنانچه پس از یک سال صاحب آن پیدا نشود، می‎تواند آن را برای خود بردارد به قصد اینکه هرگاه صاحبش پیدا شد عین آن را، و اگر تلف شده عوض آن را به اوبپردازد، و نیز می‎تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند. ولی بنابراحتیاط مستحب با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه دهد و یا آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر صاحبش پیدا شد و به صدقه راضی نشد عوض آن را به اوبدهد، و ثواب صدقه برای خودش می‎باشد.

ب - اگر آن مال در حرم خدا پیدا شده باشد، بنابراحتیاط آن را برندارد، و اگر برداشت بعد از یک سال معرفی آن رابرای صاحبش نگه دارد یا آن را با اجازه حاکم شرع صدقه دهد و یا به حاکم شرع برساند، و بنابراحتیاط واجب نمی تواند برای خودش بردارد.

مساله 2896- اگر کودک نابالغ چیزی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم یا بیشتر می‎رسد، ولی او بایداعلام نماید و پس از یک سال اعلام آن را برای کودک بردارد یا برای صاحبش نگه دارد و یا صدقه بدهد، هرکدام برای کودک اصلح باشد.

مساله 2897- اگر معرفی و اعلام، نیاز به هزینه دارد - مثل اینکه پیدا کننده به هردلیلی قدرت اعلام ندارد و باید به دیگری مزد دهد تا اعلام کند، یا کالای پیدا شده دارای اهمیت است و باید به وسیله روزنامه یا نظایر آن آگهی و اعلام نماید - می‎تواند هزینه معرفی و آگهی را از صاحبش بگیرد.

مساله 2898- اگر در بین سالی که اعلام می‎کند از پیدا شدن صاحب مال به گونه ای مایوس شود که اعلام لغو شمرده می‎شود، احتیاط واجب آن است که آن را با اجازه حاکم شرع صدقه دهد و برای خودش برندارد.

مساله 2899- اگر در موردی که باید اعلام کند بداند با اعلام کردن صاحب آن پیدا نمی شود و معرفی لغو شمرده می‎شود، می‎تواند در همان روز اول با اجازه حاکم شرع آن را صدقه دهد، و چنانچه پس از آن صاحبش پیدا شود و به صدقه راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه برای خود اوست.

مساله 2900- اگر در بین سالی که اعلام می‎کند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا در آن تصرف نموده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر کوتاهی و تصرف نکرده باشد چیزی بر او واجب نیست.

مساله 2901- اگر پس از یک سال اعلام صاحب مال پیدا نشود و او مال را برای صاحبش

ناوبری کتاب