صفحه ۵۲۰

مسائل لقطه (مالی که انسان آن را پیدا می‎کند)

به مالی که گم شده و انسان آن را پیدا می‎کند "لقطه" می‎گویند، لقطه اقسام مختلفی دارد که حکم هر یک در مسائل آینده بیان خواهد شد.

مساله 2893- مالی که انسان پیدا کرده اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود - مثلا یک اسکناس صد تومانی را پیدا کرده - دو صورت دارد:

الف - اگر در حرم خدا در مکه پیدا کرده باشد، بنابراحتیاط آن را با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد.

ب - اگر در غیر حرم پیدا کرده و قیمت آن یک درهم (یعنی «2.419» گرم نقره سکه دار) یا بیشتر باشد، بنابر احتیاط بااجازه حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه دهد، و اگر کمتر از یک درهم باشد می‎تواند آن را برای خود بردارد.

مساله 2894- مال گمشده اگر نشانه داشته باشد و قیمت آن از یک درهم کمتر باشد دو صورت دارد:

الف - چنانچه صاحب آن - هر چند به طور اجمال - معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد.

ب - چنانچه صاحب آن - هرچند به طور اجمال - معلوم نباشد، در صورتی که در غیر حرم خدا پیدا شده باشد لازم نیست اعلام کند و می‎تواند به قصد تملک برای خود بردارد، ولی اگر بعد صاحبش پیدا شود بنابراحتیاط عین آن، واگر از بین رفته عوض آن را به او بپردازد. و در صورتی که در حرم خدا پیدا شده باشد بنابراحتیاط آن را برندارد.

مساله 2895- اگر مالی را که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می‎تواند صاحبش را پیدا کند - هرچند بداندصاحب آن کافری است که در امان و پناه مسلمانهاست - چنانچه قیمت آن به یک درهم یا بیشتر می‎رسد یکی از دوصورت را دارد:

الف - اگر آن مال در غیر حرم خدا پیدا شده باشد، باید تا یک سال در محل اجتماعات مردم و

ناوبری کتاب