صفحه ۵۲

شده ابتدا آن را تطهیر کند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج مدفوع تا بیخ آلت بکشد و بیخ آن را فشار دهد و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیرآن بگذارد و سه مرتبه تا سر آن بکشد و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهد.

مساله 235- گاهی پس از ادرار آبی از انسان خارج می‎شود که به آن "ودی" می‎گویند، و گاهی پس از ملاعبه و بازی آب چسبنده ای خارج می‎شود که به آن "مذی" گفته می‎شود، و گاهی هم پس از منی آبی از انسان خارج می‎شود که به آن "وذی" می‎گویند، و هر یک از این سه آب چنانچه ادرار یا منی به آن نرسیده باشد پاک است. حال اگر کسی پس ازادرار استبراء کرده و آبی از او بیرون آید و شک کند که آیا ادرار است یا یکی از این سه آب پاک می‎باشد، و اگر وضو یاغسل داشته است باطل نمی شود.

مساله 236- اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، باید بنا بگذارد که استبراء نکرده و خود را تطهیر نماید، و اگر وضو داشته وضویش هم باطل می‎شود. ولی اگر شک کند استبرائی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نجس، پاک می‎باشد و وضو را هم باطل نمی کند.

مساله 237- کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آنکه مدتی از ادرارکردن او گذشته یقین یا اطمینان پیدا کند که ادراردر مجرا نمانده است و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک می‎باشد و وضو را هم باطل نمی کند.

مساله 238- اگر انسان پس از ادرار استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند و بداند یا ادرار است یا منی، واجب است احتیاطا غسل کند و وضو هم بگیرد، ولی اگر در همین فرض وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضوکافی است.

مساله 239- برای زن استبرای از ادرار نیست، و اگر رطوبتی در خود بیابد و شک کند پاک است یا نجس، پاک می‎باشدو وضو و غسل را هم باطل نمی کند.

مساله 240- بجز استبرای از ادرار استبرای از منی نیز وجود دارد و آن ادرار کردن پس از خارج شدن منی است، این عمل موجب پاکسازی مجرای ادرار از منی می‎شود، و اگر کسی پیش از این عمل غسل کند و پس از غسل رطوبتی مشکوک در خود بیابد، باید دوباره غسل نماید.

مستحبات و مکروهات تخلی:

مساله 241- مستحب است هنگام تخلی جایی بنشیند که کسی اصلا او را نبیند،

ناوبری کتاب