صفحه ۵۱۹

چنانچه مال مورد تقاص ازبین رفته باشد باید قیمت آن را بپردازد.

مساله 2892- در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست:

1 - اگر طرف منکر حق او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد، هرچندطلبکار از مطالبه شرم داشته باشد.

2 - اگر انکار طرف از این جهت باشد که خود را محق می‎داند و یا در حقانیت مدعی تردید داشته باشد.

3 - اگر بدهکار نزد حاکم شرع با تقاضای طلبکار قسم یاد کرده باشد که مدیون نیست.

ناوبری کتاب