صفحه ۵۱۵

مسائل غصب

"غصب" آن است که انسان از روی ظلم بر مال یا حق دیگری مسلط شود. غصب از گناهان بزرگ است که اگر انسان مرتکب آن شود در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‎شود، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده که فرمودند:"هرکس یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت هفت طبقه آن زمین را مانند طوق به گردن او می‎آویزند مگراینکه توبه کند و آ ن را به صاحبش برگرداند"برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الغصب، باب 1 از ابواب (الغصب)، حدیث 2. .

مساله 2868- اگر کسی نگذارد مردم از مسجد، مدرسه، پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنندحق آنان را غصب نموده است. همچنین است اگر کسی مثلا در مسجد برای عبادت جا گرفته باشد و دیگری مانع استفاده او شود.

مساله 2869- چیزی را که انسان نزد طلبکار گرو می‎گذارد باید پیش او بماند تا اگر انسان طلب او را ندهد طلب خودرا از آن به دست آورد، پس اگر قبل از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد حق او را غصب کرده است.

مساله 2870- اگر مال گرو را دیگری غصب نماید صاحب مال و طلبکار هر دو می‎توانند آن را مطالبه نمایند، وچنانچه آن چیز را از غاصب پس بگیرند باز هم در گرو خواهد بود، و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند عوض آن نیزدر گرو می‎باشد.

مساله 2871- چیزی را که انسان غصب کرده است باید به صاحبش برگرداند، و اگر از بین برود باید عوض آن را به اوبپردازد. و اگر چیزی را از بچه یا دیوانه غصب نماید باید آن را یا در صورت از بین رفتن عوض آن را به ولی او بدهد.

مساله 2872- اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید - مثلا از گوسفندی که غصب کرده بره ای به دنیا آید - آن منفعت برای صاحب مال است، همچنین اگر چیزی را که دارای منفعت است غصب نماید - مثلا خانه یا مغازه ای را غصب کند - هرچند از آن استفاده ای

ناوبری کتاب