صفحه ۵۱۴

مشترکات

مساله 2866- مکانهایی که بین مردم مشترک است عبارتند از:

1 - خیابانها و کوچه ها، راههای زمینی و دریایی و هوایی و مراتع آبادیها نسبت به مردم آن آبادیها

2 - مساجد، زیارتگاهها و اماکنی که به عنوان مردم ساخته شده است.

3 - دریاها، دریاچه ها، چشمه های جاری در کوهها و زمینهای موات، و رودخانه ها و نهرهای بزرگ و کوچکی که به وسیله اشخاص خاصی احداث نشده است.

4 - معادن آشکاری که بهره برداری از آنها نیازی به حفاری و مانند آن ندارد، مانند معادن نمک و آهن.

مساله 2867- همه مردم در بهره بردن و استفاده از مشترکات یکسان می‎باشند، ولی هر که زودتر شروع به بهره برداری نماید حق تقدم دارد. همچنین در اموری که قابل تملک است - مانند صید ماهی - هر کس صید کند مالک آن خواهدشد. بلی، دولت صالح اسلامی حق دارد به خاطر مصالح کشور و مردم بهره برداری از برخی مشترکات را موقتا یاهمیشه به خودش یا بعضی از اشخاص یا اوقات اختصاص دهد.

ناوبری کتاب