صفحه ۵۱

برطرف شدن ادرار یک مرتبه بشویدکافی است. ولی با آب قلیل باید دو مرتبه شسته شود، و بهتر است سه مرتبه آن را بشوید.

مساله 228- در سه مورد مخرج مدفوع فقط با آب پاک می‎شود:

الف - هرگاه نجاست دیگری - مانند خون - همراه مدفوع بیرون آید.

ب - هرگاه نجاستی از بیرون به مخرج مدفوع رسیده باشد.

ج - اگر اطراف مخرج مدفوع بیش از اندازه معمول آلوده شده باشد.

و در غیر این سه مورد می‎توان مخرج مدفوع را با دستمال پارچه ای یا کاغذی و یا با سنگ و کلوخ و مانند اینها پاک نمود، و بنابراحتیاط واجب از سه مرتبه کمتر نباشد، گرچه با یک مرتبه یا دو مرتبه هم پاکیزه شود، ولی اگر با سه مرتبه نجاست برطرف نشود، باید به اندازه ای تکرار شود تا محل به طور کامل از نجاست پاک شود.

مساله 229- سنگ و کلوخ و مانند آن در صورتی مخرج مدفوع را پاک می‎کند که پاک و خشک باشد، ولی اگر رطوبت کمی داشته باشد که به مخرج نرسد اشکال ندارد.

مساله 230- لازم نیست مخرج مدفوع را با سه پارچه یا سه سنگ پاک نماید، بلکه با سه گوشه یک پارچه یا یک سنگ هم کافی است.

مساله 231- بهتر است مخرج مدفوع را با آب بشوید، و در این صورت باید به اندازه ای شستشو دهد که یقین کندچیزی از ذرات مدفوع در آن نمانده است، ولی باقی ماندن رنگ یا بوی آن اشکال ندارد. و اگر در مرتبه اول طوری شسته شود که ذره ای از مدفوع در آن نماند، دوباره شستن لازم نیست.

مساله 232- اگر شک کند که مخرج ادرار یا مدفوع را تطهیر کرده یا نه، باید آن را تطهیر کند، ولی اگر پس از نماز چنین شکی برای او پیش آید، با احتمال توجه به آن نمازی را که خوانده صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعد تطهیرنماید.

استبراء:

مساله 233- "استبراء" عمل مستحبی است که مردها پس از بیرون آمدن ادرار انجام می‎دهند، و اگر پس از استبراء وتطهیر مخرج ادرار، رطوبت مشکوکی از انسان بیرون آید نجس نمی باشد و وضو یا غسل هم باطل نمی گردد، ولی اگراستبراء نکرده باشد، باید محل را بشوید و وضو یا غسل را دوباره انجام دهد.

مساله 234- استبراء شیوه های مختلفی دارد و هدف از آن پاکسازی مجرای ادرار است، بهترین شیوه استبراء این است که بعد از قطع شدن ادرار اگر مخرج مدفوع نجس

ناوبری کتاب