صفحه ۵۰۸

است خودش در هر سال مقدار معینی از مال را درراه معینی مصرف کند، پس از مردن او ادامه آن واجب نیست.

مساله 2847- اگر نذر کرده مقدار معینی از مال را به مصرف خاصی برساند و آن مصرف را فراموش کرده و بین چندمصرف مردد باشد، باید در هر یک از آن مصرفها همه آن مقدار را صرف نماید، و در صورتی که مصرف را فراموش نکرده ولی مقدار معین از مال را فراموش کرده باشد، هر مقدار آن را که یقین دارد مصرف نماید. و اگر عملی را نذر کرده و مردد بین چند عمل باشد، باید همه آن اعمال را انجام دهد، و در صورتی که مقدار عمل را فراموش کرده هر اندازه راکه یقین دارد انجام دهد.

مساله 2848- در "عهد" نیز همانند "نذر" باید صیغه خوانده شود و نام خدا برزبان جاری شود، به این صورت که بگوید: "با خدا عهد کردم که فلان کار را انجام دهم". همچنین کاری را که عهد می‎کند انجام دهد باید انجام آن بهتر ازترک آن باشد، بلکه اگر کار مباحی باشد که انجام و ترک آن مساوی است بنابراحتیاط آن را انجام دهد.

مساله 2849- هرگاه با خدا عهد کند که کار خیری را انجام دهد آن عمل مطابق عهدی که کرده بر او واجب می‎شود، وچنانچه به عهد خود عمل نکند باید به عنوان کفاره یک بنده آزاد نماید یا شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه روزه بگیرد.

مساله 2850- اگر برای تخلف نذر یا قسم یا عهد خود کفاره ای معین کند - به عنوان مثال بگوید: "با خدا عهد کردم که دیگر سیگار نکشم و اگر کشیدم صد تومان صدقه بدهم" - در صورت تخلف باید تنها آنچه را معین نموده انجام دهد وکفاره دیگری واجب نیست.

ناوبری کتاب