صفحه ۵۰۷

مساله 2838- اگر نذر کننده از انجام نذر خود در وقت آن عاجز شود نذرش منحل شده و از او ساقط می‎گردد، ولی اگراز انجام روزه نذری عاجز باشد بنابراحتیاط برای هر روزه دو مد طعام (حدود 1500 گرم) به فقیری صدقه دهد تا آن فقیر به نیابت او روزه بگیرد، و اگر میسر نشد برای هر روزه یک مد طعام صدقه دهد.

مساله 2839- اگر نذر کند مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد باید آن مقدار را از مال اوصدقه بدهند. همچنین اگر نذر کرده حج بجا آورد یا دیگری را به حج بفرستد و با رسیدن وقت حج و تمکن آن را ترک نماید و از دنیا برود، باید از مال او آن را انجام دهند.

مساله 2840- اگر نذر کند به فقیر معینی صدقه بدهد نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیردبنابراحتیاط به ورثه او بدهد.

مساله 2841- اگر نذر کند به زیارت یکی از امامان (ع) - مثلا به زیارت حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) - مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کفایت نمی کند، و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند چیزی بر اونیست.

مساله 2842- کسی که نذر کرده زیارت برود ولی غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را بجا آورد.

مساله 2843- اگر برای حرم یکی از امامان (ع) چیزی نذر کند باید آن را به مصرف حرم برساند، و اگر برای خود امام (ع) نذر کند و مصرف معینی را قصد نکرده باشد، می‎تواند به خدامی که مشغول خدمت هستند بدهد یا به فقرا و زواربپردازد و یا مسجد و مدرسه و مانند آن بسازد و یا کار خیر دیگری انجام دهد و ثوابش را هدیه آن امام نماید، چنانکه می‎تواند به مصارف حرم نیز برساند. همچنین است اگر برای یکی از اماکن متبرکه دیگر نذر نماید.

مساله 2844- گوسفندی را که برای صدقه یا برای یکی از امامان نذر کرده، پشم آن و مقداری که چاق می‎شود و نیزبنابراحتیاط واجب شیر و بچه ای که از آن به دنیا آمده مربوط به نذر است و باید در همان راه مصرف شود.

مساله 2845- هرگاه نذر کند اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده یا مسافر آمده است عمل کردن به نذر لازم نیست.

مساله 2846- هرگاه نذر کند مالی را در راه معینی مصرف کند و قبل از انجام آن از دنیا برود، بنابراحتیاط واجب وصی او آن مال را به مصرف تعیین شده برساند، ولی اگر نذر کرده تا زنده

ناوبری کتاب