صفحه ۵۰۶

کافی است، و اگر نذر کندنماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند خواندن یک نماز دو رکعتی کفایت می‎کند، و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند باید طوری باشد که بگویند صدقه داده است. همچنین اگر نذر کند کاری رابرای خدا بجا آورد انجام هرکار نیکی کفایت می‎کند، مگر اینکه کار خاصی را در نظر گرفته باشد.

مساله 2833- اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد باید همان روز را روزه بگیرد، و بنابراحتیاط مستحب در آن روزبدون ضرورت مسافرت نکند، و چنانچه مسافرت کرد یا مریض شد یا آن روز مصادف با عید فطر یا قربان شد و یا زن خون حیض یا نفاس دید، در آن روز روزه نگیرد و بنابراحتیاط واجب قضای آن را بجا آورد.

مساله 2834- اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد، و کفاره آن بنابراحتیاط واجب آن است که یک بنده را آزاد نماید یا شصت فقیر را غذا دهد و آنها را سیر کند.

مساله 2835- اگر نذر کند تا وقت معینی کاری را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت می‎تواند آن کار را انجام دهد، و اگرپیش از گذشتن وقت از روی اختیار آن را انجام دهد باید کفاره بدهد. ولی اگر پیش از وقت از روی فراموشی یا ناچاری و یا اشتباه انجام دهد دو صورت دارد:

الف - اگر مقصود نذر کننده این باشد که تا آن وقت معین هر دفعه ای از آن عمل را مستقلا بر خود حرام کند، چنانچه دوباره آن را بدون عذر انجام دهد باید برای هر دفعه به مقداری که در مساله «2834- گفته شد کفاره بدهد، ولی برای مرتبه اول که از روی فراموشی یا ناچاری و یا اشتباه مرتکب شده کفاره لازم نیست.

ب - اگر مقصودش این بوده که صرف الوجود آن را بر خود حرام کند نه هر دفعه را جدا جدا، یا شک کند قصدش چگونه بوده، دیگر چیزی بر او نیست و از این پس می‎تواند آن عمل را انجام دهد.

مساله 2836- کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری و یا اشتباه آن عمل را انجام دهد کفاره بر او واجب نیست، ولی چنانچه مقصود نذر کننده این بوده که هر دفعه ای از آن را مستقلا برخود حرام کند، اگر بدون عذر آن را بجا آورد باید برای هر دفعه کفاره بدهد.

مساله 2837- اگر برای عملی که نذر کرده وقتی معین نکرده است لازم نیست فورا انجام دهد، ولی بنابراحتیاط زیادتاخیر نیندازد.

ناوبری کتاب