صفحه ۵۰۵

کردن کسی که او را مجبورکرده اند یا به واسطه عصبانی شدن بی اختیار نذر کرده صحیح نیست.

مساله 2824- فرد سفیهی که معمولا مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‎کند چنانچه نذر کند، نذرهای مربوط به مالش صحیح نیست. همچنین است کسی که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده است.

مساله 2825- نذر زن بدون اجازه شوهر محل اشکال است، ولی اگر با اجازه شوهر نذر کند شوهر نمی تواند آن را به هم بزند یا او را از عمل به نذر باز دارد.

مساله 2826- اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند باید به آن عمل نماید، بلکه اگر بدون اطلاع و اجازه هم نذر کندبنابراحتیاط واجب باید به آن نذر عمل کند، مگر اینکه پدر نهی کند و با نهی او عمل از رجحان بیفتد.

مساله 2827- پدر یا مادر نمی توانند از طرف فرزند خود و بدون اجازه او نذر کنند، پس اگر نذر کنند دختر خود را مثلابه سید شوهر دهند و دختر پس از مکلف شدن راضی نشود نذر آنان اعتباری ندارد.

مساله 2828- انسان کاری را می‎تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد، بنابراین کسی که نمی تواند پیاده به مکه برود اگر نذر کند پیاده برود نذر او صحیح نیست.

مساله 2829- نذر در مورد کارهایی صحیح است که شرعا مطلوب باشد، بنابراین اگر نذر کند کار حرام یا مکروهی راانجام دهد یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند نذر او صحیح نیست.

مساله 2830- اگر نذر کند کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه انجام و ترک آن از هر جهت مساوی باشد نذراو صحیح نیست، و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند - به عنوان مثال نذر کند که فلان غذا را بخورد تا برای عبادت نیرو پیدا کند - نذر او صحیح است، و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید - مثلا برای اینکه استعمال دخانیات ضرر دارد نذر کند که آن را استعمال نکند - نذر او صحیح می‎باشد.

مساله 2831- اگر نذر کند عملی را انجام دهد باید به همان گونه که نذر کرده بجا آورد و تغییر آن جایز نیست، پس اگرنذر کند روز اول ماه صدقه بدهد و یا روزه بگیرد، چنانچه قبل یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمی کند، همچنین اگر نذرکند وقتی بیمار او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از بهبودی او صدقه را بپردازد کافی نیست.

مساله 2832- اگر نذر کند روزه بگیرد و وقت و مقدار آن را معین نکند گرفتن یک روز روزه

ناوبری کتاب