صفحه ۵۰۳

به نفع خود یا دیگری معتبر نیست.

مساله 2814- اقرار یا شهادتی که بر روی کاغذ نوشته شده یا بر روی نوار ضبط شده است و شباهت زیادی به صدا یاخط کسی دارد، در صورتی که احتمال جعلی بودن آن داده شود یا احتمال دهند در شرایط غیر عادی و با فشار وتهدید یا فریب انجام شده است اعتباری ندارد.

مساله 2815- پس از تحقق اقرار شرعی، انکار اعتباری ندارد، به عنوان مثال اگر اقرار کند: "فلانی مبلغ بیست هزارتومان از من طلبکار است" و پس از آن انکار نماید، انکار او اثری ندارد، همچنین در این مثال اگر پس از اقرار به بدهکاری، مقداری از آن را انکار نماید باز هم اعتباری ندارد. ولی اگر بعد از اقرار چیزی بگوید که در واقع توضیح وتفسیر اقرار محسوب شود، باید مجموع گفته های او را یک اقرار حساب نمود.

مساله 2816- اگر به بدهکاری خود اقرار نماید ولی بگوید آن را پرداخت کرده ام، بدهکاری او ثابت می‎شود ولی پرداخت آن را باید اثبات نماید.

مساله 2817- اقرار باید به چیزی باشد که دارای اثر و حکم شرعی است، مانند اقرار به مال موجود یا بدهکاری یامنفعت یا کار و یا حقی که می‎توان اقرار کننده را ملزم به انجام یا ادای آن نمود، و یا اقرار به گناهی که می‎توان او را به مجازات آن محکوم کرد، پس اقرار به بدهکاری مبلغی که بابت قمار و مانند آن است اعتباری ندارد.

مساله 2818- اقرار به "نسب" - مانند: فرزندی یا برادری و یا خواهری - چنانچه احتمال داده شود که راست می‎گویدو از نظر عرف و شرع صحت آن ممکن باشد، در آنچه علیه اوست نافذ است، مانند: وجوب دادن خرجی یا حرمت ازدواج و یا شرکت در ارث. ولی اصل داشتن نسب با دیگری به وسیله اقرار ثابت نمی شود، مگر اینکه آن شخص نیزتصدیق نماید، چنانکه اقرار او در حق سایر ورثه نیز نافذ نیست.

مساله 2819- فرزند بودن به وسیله اقرار با چند شرط پذیرفته می‎شود:

1 - احتمال داده شود که اقرارکننده راست می‎گوید.

2 - شخص دیگری مدعی آن نباشد.

3 - نسبت به کودکی باشد که در اختیار اوست. و در صورت تحقق این شرایط نیازی به تصدیق کودک نیست، و انکار او نیز پس از بلوغ مسموع نخواهد بود. ولی ادعای فرزندی شخص بالغ در صورتی پذیرفته می‎شود که او هم تصدیق نماید.

ناوبری کتاب