صفحه ۵۰۱

1 - زن و شوهر از یکدیگر جدا می‎شوند.

2 - زن بر این مرد حرام ابدی می‎شود.

3 - حد از کسی که لعان کرده برطرف می‎شود.

4 - در لعان برای نفی فرزند، خویشاوندی بین این فرزند و این مرد و خویشان او برطرف می‎شود و از یکدیگر ارث نمی برند، ولی بین این فرزند و مادر و خویشان مادری خویشاوندی ثابت است و از یکدیگر ارث می‎برند.

ناوبری کتاب