صفحه ۵۰۰

کسانی که زنا را حرفه خود قرار داده اندخودداری شود، مگر اینکه به طور کلی دست بردارند و توبه آنان احراز شود.

مساله 2801- اگر کسی با غیر همسر خود به گمان اینکه همسر خود اوست نزدیکی کند - چه زن بداند که او شوهرش نیست یا گمان کند شوهرش می‎باشد - زن باید عده نگه دارد، و عده آن مثل عده طلاق است.

مساله 2802- اگر با زنی که می‎داند همسر او نیست زنا کند، چنانچه زن خیال کند آن مرد شوهر اوست بنابراحتیاطواجب باید عده نگه دارد.

مساله 2803- عده ای که زن در صورت آمیزش اشتباهی با او باید نگه دارد به مقدار عده طلاق است، و در طی مدت عده شوهر نباید با او نزدیکی کند، ولی در صورتی که زن بی شوهر باشد، کسی که با او نزدیکی کرده می‎تواند در زمان عده با او ازدواج نماید.

مساله 2804- اگر زن یا مرد به خاطر یکی از عیوبی که در مسائل «2601» و «2603» گفته شد پس از نزدیکی عقد را به هم بزنند یا به علت شیر دادن یا مرتد شدن یکی از آن دو پس از نزدیکی عقد آنان به هم بخورد، زن باید عده طلاق نگه دارد، ولی اگر شوهر مرتد فطری (مرتد فطری) کسی است که مسلمان زاده باشد و بعد مرتد شود. شود و عقد به هم بخورد، زن باید عده وفات نگه دارد.

مساله 2805- زنی که رحمش را برداشته یا لوله های رحمش را بسته است باز هم واجب است عده نگه دارد.

لعان

مساله 2806- مرد حق ندارد به مجرد احتمال یا گمان و یا شایعه های بی اساس به زن خود نسبت زنا دهد، و یافرزندی را که از زن او متولد شده و ممکن است از او باشد از خود نفی کند. و اگر به زن نسبت زنا داد حد قذف بر اوجاری می‎شود، مگر اینکه چهار شاهد عادل نزد حاکم شرع بر آن اقامه کند و یا نزد حاکم شرع "لعان" کند که در این صورت بر زن حد زنا جاری می‎شود. ولی اگر در مقابل لعان مرد، زن نیز نزد حاکم شرع لعان کند حد از او نیز برطرف می‎شود.

مساله 2807- لعان یا برای اثبات زنای زن است و یا برای نفی فرزندی که از او متولد شده است، و باید نزد حاکم شرع انجام شود. و کیفیت لعان در اوایل سوره "نور" بیان شده است و شرایط و احکام آن نیز در کتابهای مفصل آمده است.

مساله 2808- پس از انجام لعان احکام زیر بر آن جاری می‎شود:

ناوبری کتاب