صفحه ۵۰

اگرچه ترک آن بهتر است.

مساله 219- خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی هم که فروشنده می‎گیرد حرام نیست.

احکام تخلی (دستشویی رفتن)

مساله 220- واجب است انسان مکلف هنگام تخلی و مواقع دیگر عورت خود را از کسانی که مکلفند - اگرچه با اومحرم باشند - بپوشاند، همچنین لازم است آن را از دیوانه و بچه ای که خوب و بد را می‎فهمند - هرچند محرم باشند- بپوشاند. ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.

مساله 221- هنگام تخلی باید طرف جلوی بدن یعنی شکم، سینه و عورت رو به قبله یا پشت به قبله نباشد.

مساله 222- اگر هنگام تخلی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند کفایت نمی کند، و چنانچه جلوی بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یاپشت به قبله ننماید.

مساله 223- هنگام شستشوی محل ادرار و مدفوع رو به قبله یا پشت به قبله بودن اشکال ندارد، ولی در موقع استبراءاگر ادرار از مخرج بیرون آید بنابراحتیاط واجب رو به قبله یا پشت به قبله ننشیند.

مساله 224- اگر برای تخلی مجبور باشد رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند - مثلا برای آنکه نامحرم او را نبیند- درصورتی که تاخیر آن ضرر و مشقت داشته باشد اشکال ندارد، و چنانچه هر دو حالت ممکن است احتیاط واجب آن است که پشت به قبله بنشیند.

مساله 225- احتیاط واجب آن است که کودکان را هنگام تخلی رو به قبله و یا پشت به قبله ننشانند، ولی اگر خودکودک بنشیند جلوگیری از او واجب نیست.

مساله 226- در چند جا تخلی حرام است:

الف - بنابراحتیاط واجب در کوچه های بن بست که صاحبان آنها اجازه نداده باشند.

ب - در ملک کسی که اجازه تخلی نداده است.

ج - در دستشوئیهایی که برای افراد مخصوصی وقف شده است.

د - بر روی قبور مومنین درصورتی که بی احترامی به آنان باشد.

ه - در هر جایی که موجب بی احترامی به یکی از مقدسات دین باشد.

مساله 227- مخرج ادرار با غیر آب پاک نمی شود، و با آب کر یا جاری اگر بعد از

ناوبری کتاب