صفحه ۴۹۸

1 - اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و از شوهرکردن خود داری نماید، خواه شوهرش با اونزدیکی کرده باشد یا نه، ازدواج دائم باشد یا موقت، صغیره باشد یا نه، بلکه اگر زن یائسه باشد نیز باید عده نگه دارد.

2 - اگر آبستن باشد، باید تا هنگام زایمان عده نگه دارد، ولی اگر پیش از چهار ماه و ده روز زایمان کند باید تا چهار ماه وده روز از مرگ شوهرش صبر کند.

مساله 2792- زن باید در ایام عده وفات از انجام کارهای زیر خودداری نماید:

1 - پوشیدن لباس رنگارنگ، در صورتی که زینت حساب شود.

2 - سرمه کشیدن

3 - هرکاری که زینت حساب شود، مانند آرایش. ولی نظافت بدن و لباس، شانه کردن مو، گرفتن ناخن، رفتن حمام و سکونت در خانه تزیین شده مانعی ندارد.

مساله 2793- اگر زن از روی عمد یا فراموشی و یا ندانستن مساله در تمام یا قسمتی از زمان عده وفات یکی ازمحرماتی را که در مساله قبل گفته شد انجام دهد، هرچند گناه کرده ولی عده او به هم نمی خورد و لازم نیست آن را ازسر بگیرد.

مساله 2794- زنی که در عده وفات به سر می‎برد می‎تواند از خانه خارج شود و برای رفع نیازهای خود رفت و آمدکند، ولی احوط آن است که شب را در همان خانه ای که در زمان حیات همسرش زندگی می‎کرده بماند.

مساله 2795- ابتدای عده وفات از هنگامی است که زن از مرگ شوهر آگاه می‎شود.

مساله 2796- اگر شوهر در جبهه جنگ یا به علت دیگری مفقود الاثر شود سه صورت دارد:

الف - زن یقین کند شوهر او از دنیا رفته است، که در این حالت باید عده وفات نگه دارد، و پس از عده می‎تواند ازدواج نماید.

ب - یقین کند شوهر او زنده است، که در این صورت باید به هر حال صبر کند، و مخارج زندگی او از مال شوهر، و اگرندارد از صدقات و بیت المال تامین می‎شود.

ج - نداند شوهرش زنده است یا نه، که در این صورت اگر پدر یا جد پدری یا وکیل شوهر مخارج زندگی او را از مال شوهر یا محلی دیگر تامین کنند باید صبر کند، و اگر تامین نکنند حاکم شرع آنان را وادار به تامین می‎کند، و اگر به هیچ شکل مخارج او تامین نمی شود زن می‎تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع دستور دهد زن تا چهار سال پس ازمراجعه صبر کند. و در این مدت

ناوبری کتاب