صفحه ۴۹۷

2 و 3 - اگر نه سال او تمام نشده یا یائسه باشد عده ندارد، هرچند شوهرش با او نزدیکی کرده باشد.

4 - اگر نه سال او تمام شده و یائسه نشده و شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، پس از آنکه مدت عقد موقت او به پایان رسید یا شوهر ادامه مدت را به او بخشید باید به ترتیب زیر عده نگه دارد:

الف - چنانچه حیض می‎بیند، بنابراحتیاط واجب باید به مقدار دو حیض یا دو پاکی - هرکدام که بیشتر است - عده نگه دارد.

ب - چنانچه حیض نمی بیند، باید تا چهل و پنج روز عده نگه دارد.

ج - اگر حامله باشد و حیض نمی بیند، بنابراحتیاط واجب به هر کدام از زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است عده نگه دارد.

مساله 2787- ابتدای عده طلاق از هنگامی است که صیغه طلاق خوانده می‎شود، چه زن بداند طلاق داده شده یانداند. بنابراین اگر پس از عده متوجه شود طلاق داده شده لازم نیست دوباره عده نگه دارد.

مساله 2788- زنی را که عده او سه ماه است اگر اول ماه طلاق دهند باید سه ماه هلالی (قمری)، یعنی از موقعی که ماه دیده می‎شود تا سه ماه عده نگه دارد، و اگر در بین ماه طلاق دهند باید بقیه ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم عده نگه دارد تا سه ماه تمام شود، و اگر ماه اول بیست و نه روز بوده بنابراحتیاط از ماه چهارم یک روز بیشتر حساب کند.

مساله 2789- در مدت عده طلاق رجعی مخارج زن به عهده مرد است، ولی در مدت عده طلاق بائن نفقه او بر مردواجب نیست مگر اینکه آبستن باشد، که در این صورت نفقه او بر مرد واجب است.

مساله 2790- اگر زن یا مرد در عده طلاق رجعی بمیرد دیگری از او ارث می‎برد. ولی اگر در عده طلاق بائن - مانندطلاق خلع یا مبارات - یکی از آنان بمیرد دیگری از او ارث نمی برد، مگر اینکه در عده طلاق "خلع" یا "مبارات" زن ازبخشیدن مال یا مهر خود به شوهر برگردد و شوهر هم مطلع شود و رجوع نماید، که در این صورت اگر یکی از آنان درزمان عده بمیرد دیگری از او ارث می‎برد.

عده وفات:

مساله 2791- زنی که شوهرش از دنیا رفته باید به ترتیب زیر "عده وفات" نگه دارد:

ناوبری کتاب