صفحه ۴۹۶

احکام و مسائل عده

عده طلاق:

مساله 2781- پس از آنکه زن به هر دلیل از شوهر خود جدا شد - خواه با خواندن صیغه طلاق باشد یا از موارد فسخ نکاح باشد یا با تمام شدن مدت و یا بخشیدن مدت توسط شوهر در عقد موقت - باید مدتی را که در شرع مقدس تعیین شده به عنوان "عده" صبر نماید و در این مدت از ازدواج با دیگری خود داری نماید.

مساله 2782- زنانی که نیاز به عده ندارند و می‎توانند پس از جدا شدن فورا شوهر کنند عبارتند از:

الف - دختری که پیش از تمام شدن نه سال به عقد کسی درآمده و پیش از نه سال از او جدا شود.

ب - زنی که به عقد کسی درآمده و شوهر با او نزدیکی نکرده باشد.

ج - زنی که زمان حیض شدن او پایان یافته و یائسه شده باشد.

مساله 2783- زن دائمی که نه سال او تمام شده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و سپس طلاقش دهد، پس از طلاق باید عده نگه دارد. و عده او سه پاکی است، یعنی پس از آنکه زن را بعد از پاک شدن از حیض طلاق دادندو هنوز در پاکی به سر می‎برد، باید صبر کند تا دو بار حیض و پاک شود و همین که حیض سوم را دید از عده خارج شده است و می‎تواند شوهر کند.

مساله 2784- زنی که حیض نمی بیند اگر یائسه نشده یعنی در سن زنانی است که حیض می بینند، چنانچه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد و بخواهد او را طلاق دهد باید سه ماه با او نزدیکی نکند و سپس او را طلاق دهد، و پس ازطلاق زن باید تا سه ماه قمری به عنوان عده صبر کند.

مساله 2785- پایان عده زن آبستن به دنیا آمدن یا سقط شدن فرزند اوست، پس اگر به طور مثال زن بارداری را طلاق دهند و پس از چند ساعت نوزادش به دنیا آید عده اش تمام می‎شود. ولی اگر از زنا آبستن شده باشد بنابراحتیاطواجب باید علاوه برآنچه گفته شد سه پاکی یا سه ماه از زمان طلاق او بگذرد.

مساله 2786- زنی که به عقد موقت درآمده و مدت آن تمام شده یا شوهر مدت آن را بخشیده است از نظر عده یکی از صورتهای زیر را دارد:

1 - اگر شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عده ندارد.

ناوبری کتاب