صفحه ۴۹۵

بدون اینکه کسی بفهمدبگوید: "به زنم رجوع کردم" صحیح است، ولی مستحب است شاهد بگیرند.

مساله 2775- بر زنی که طلاق رجعی داده شده احکام همسر شرعی جاری است، بنابراین نفقه و فطره او بر شوهرواجب است و از یکدیگر ارث می‎برند و شوهر حق ندارد در عده با خواهر او یا زن پنجم ازدواج نماید.

مساله 2776- بر کسی که همسر خود را طلاق رجعی داده حرام است در روزهای عده او را از خانه ای که هنگام طلاق در آن زندگی می‎کرده بیرون کند، ولی در بعضی مواقع - مانند اینکه زن کار حرامی را که موجب حد است مرتکب شودیا ناشزه باشد - بیرون کردن او اشکال ندارد. و بر زن نیز حرام است در روزهای عده برای کارهای غیر ضروری بدون اجازه مرد از منزل خارج شود.

مساله 2777- مردی که زن خود را طلاق رجعی داده اگر مالی از زن بگیرد و با او صلح کند که دیگر رجوع نکند، دراین صورت رجوع کردن محل اشکال است.

مساله 2778- پس از رجوع شوهر اگر زن ادعا کند عده او تمام شده بوده و رجوع بعد از عده واقع شده است ادعای او پذیرفته می‎شود.

مساله 2779- اگر شوهر همسر خود را دو بار طلاق دهد و بعد از هر طلاق به او رجوع کند یا دو بار او را طلاق دهد وبعد از هر طلاق و گذشتن عده با او ازدواج کند، پس از طلاق سوم آن زن بر او حرام می‎شود، ولی اگر بعد از طلاق سوم به دیگری شوهر کند، با پنج شرط شوهر اول دوباره می‎تواند با آن زن ازدواج نماید:

1 - عقد شوهر دوم دائمی باشد نه موقت، پس اگر مثلا او را برای یک ماه یا یک سال متعه کند، بعد از آنکه از او جداشد شوهر اول نمی تواند با او ازدواج نماید.

2 - شوهر دوم بالغ باشد.

3 - شوهر دوم با او نزدیکی و دخول کند. و بنابراحتیاط واجب دخول در جلو باشد و به گونه ای باشد که هر دو لذت ببرند، بلکه احوط این است که انزال هم شده باشد.

4 - شوهر دوم طلاقش دهد یا از دنیا برود.

5 - عده طلاق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود.

مساله 2780- اگر مردی سه بار صیغه طلاق را تکرار کند - بدون اینکه در میان این سه بار رجوع کرده باشد - یک طلاق محسوب می‎شود و دو طلاق دیگر لغو است، همچنین اگر بگوید: "هی طالق ثلاثا" یعنی: "زن من سه طلاقه است" تنهایک طلاق محسوب می‎شود.

ناوبری کتاب