صفحه ۴۹۴

"زوجه موکلی خلعتها علی ما بذلت هی طالق" یعنی: "زن موکل خودم را در مقابل آنچه بخشید طلاق خلع دادم، او رهاست". و اگر زن غیر از مهر چیز دیگری را بخشیده باشد وکیل باید به جای کلمه "مهرها" نام آن چیز را ببرد، مثلا اگر صد هزار تومان بخشیده بگوید: "بذلت ماه الف تومان ب". و بنابراحتیاط وکیل بخشش را از طرف مرد قبول کند و بگوید: "قبلت ذلک" و بعد صیغه خلع را بخواند، همچنین است اگر خود شوهربخواهد صیغه را بخواند.

مساله 2770- اگر شوهر بخواهد صیغه طلاق مبارات را بخواند - چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد - باید بگوید: "بارات زوجتی فاطمه علی هذاالمقدار من مهرها فهی طالق" یعنی: "طلاق مبارات دادم زنم فاطمه را در برابر این مقداراز مهر او، پس او رهاست"، و اگر دیگری را وکیل کند، وکیل باید بگوید: "بارات زوجه موکلی فاطمه علی هذا المقدارمن مهرها فهی طالق" یعنی: "طلاق مبارات دادم زن موکلم فاطمه را در برابر این مقدار از مهر او، پس او رهاست"، و درهر دوصورت اگر به جای کلمه "علی هذا المقدار من مهرها"، "بهذا المقدار من مهرها" بگوید اشکال ندارد. و اگر مالی که زن بخشیده از مهر نباشد باید به جای مهر "علی مابذلت" بگوید.

مساله 2771- صیغه طلاق خلع و مبارات باید به عربی صحیح خوانده شود، ولی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسی بگوید: "برای طلاق فلان مال را به تو بخشیدم" و شوهر هم قبول کند اشکال ندارد.

مساله 2772- اگر زن در بین عده طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر می‎تواند رجوع کند و بدون عقددوباره او را زن خود قرار دهد. و اگر مرد نمی تواند رجوع کند - مثل اینکه زن عده نداشته باشد یا طلاق سوم او باشد - در این صورت رجوع کردن زن نیز محل اشکال است.

ب - طلاق رجعی:

مساله 2773- در طلاق رجعی مرد به دو شکل می‎تواند به زن خود رجوع کند و از طلاق اعلام انصراف نماید:

1 - حرفی بزند که معنایش این باشد از طلاق منصرف شده و او را دوباره همسر خود قرار داده است.

2 - به قصد رجوع کاری انجام دهد که بفهمند رجوع کرده است، مثل اینکه با او نزدیکی کند یا او را ببوسد.

مساله 2774- مرد لازم نیست برای رجوع کردن شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد، بلکه اگر

ناوبری کتاب