صفحه ۴۹۲

بیماری حیض نمی شود طلاق دهد، باید از وقتی که با او نزدیکی کرده به مدت سه ماه از نزدیکی با او خود داری نماید و سپس او راطلاق دهد.

مساله 2761- بنابراحتیاط واجب باید طلاق به صیغه عربی صحیح و با قصد انشاء - یعنی قصد ایجاد طلاق - خوانده شود، و باید دو مرد عادل آن را بشنوند. همچنین صیغه طلاق باید منجز و بدون قید و شرط باشد.

مساله 2762- اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند - چنانچه مثلا اسم زن او فاطمه باشد - باید بگوید: "زوجتی فاطمه طالق" یعنی: "زن من فاطمه رهاست"، و اگر بخواهد دیگری را وکیل کند، آن وکیل باید بگوید: "زوجه موکلی فاطمه طالق" یعنی: "زن موکل من، فاطمه رهاست".

مساله 2763- پدر و جد پدری دیوانه ای که از کودکی دیوانه بوده - در صورتی که به مصلحت دیوانه باشد - می‎توانندزن او را طلاق دهند، و چنانچه پس از بلوغ دیوانه شده باشد با اجازه حاکم شرع می‎توانند زن او را طلاق دهند.

مساله 2764- اگر مردی زنی را فریب دهد تا از شوهر خود طلاق بگیرد و زن او شود و او به اختیار خود طلاق دهد، طلاق و عقد آنها صحیح است، هرچند آن دو بد کرده اند.

مساله 2765- زنی که به عقد موقت درآمده طلاق ندارد، و رها شدن او به این است که مدتش تمام شود یا مرد مدت را به او ببخشد، به این ترتیب که بگوید: "بقیه مدت را به تو بخشیدم و تو را بری الذمه کردم". و در این صورت شاهدگرفتن و پاک بودن از حیض یا نفاس لازم نیست.

اقسام طلاق

طلاق بر دو قسم است: "طلاق بائن" و "طلاق رجعی".

الف - طلاق بائن:

مساله 2766- "طلاق بائن" طلاقی است که پس از آن مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند، یعنی بدون عقد او را به همسری خود برگرداند. طلاق بائن بر شش قسم است:

1 - طلاق دختری که نه سال او تمام نشده باشد.

2 - طلاق زنی که زمان حیض شدن او پایان یافته و یائسه شده باشد.

ناوبری کتاب