صفحه ۴۹۱

2 - معلوم باشد که آبستن است، و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حیض طلاقش دهد بعد بفهمدآبستن بوده، چنانچه قصد ایجاد و تحقق طلاق صورت گرفته اشکال ندارد، هرچند احوط اعاده طلاق است.

3 - شوهر به علت غایب بودن نتواند و یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.

مساله 2754- اگر زن را از خون حیض و نفاس پاک بداند و طلاقش دهد بعد بفهمد هنگام طلاق در حال حیض یانفاس بوده، طلاق او باطل است، ولی اگر او را در حیض یا نفاس بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده - چنانچه قصد جدی نسبت به ایجاد و تحقق طلاق صورت گرفته - طلاق او صحیح است.

مساله 2755- اگر با همسرش که از حیض و نفاس پاک بوده نزدیکی کند و در همان پاکی طلاقش دهد، اگر بعد معلوم شود که هنگام طلاق آبستن بوده - چنانچه قصد ایجاد و تحقق طلاق صورت گرفته - طلاق اشکال ندارد، هرچنداحوط آن است که دوباره طلاق دهد.

مساله 2756- اگر مردی که غایب است بخواهد همسر خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که همسر اودر حال حیض یا نفاس است یا نه - اگرچه اطلاع او از روی عادت حیض زن یا نشانه های دیگری باشد که در شرع معین شده - باید حال او را جویا شود، و اگر نتواند باید تا مدتی که معمولا زنها از حیض یا نفاس پاک می‎شوند صبر کند، واحوط آن است که حداقل تا یک ماه بلکه بهتر است تا سه ماه صبر کند و بعد طلاق دهد، و در این صورت اگر بعدمعلوم شود در حال حیض بوده طلاق صحیح است.

مساله 2757- کسی که غایب نیست ولی اطلاع از حال زن برای او ممکن نمی باشد - مانند شخصی که زندانی است وملاقات ندارد - در حکم غایب است.

مساله 2758- اگر با همسرش در حال پاکی نزدیکی کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولی اگر زن آبستن باشد یا نه سال او تمام نشده و یا یائسه باشد، می‎تواند بعد از نزدیکی بلافاصله اورا طلاق دهد.

مساله 2759- اگر با همسرش که از حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و سپس مسافرت نماید، چنانچه راهی برای تحقیق از حال زن نباشد و بخواهد او را طلاق دهد باید به اندازه ای که زن معمولا بعد از آن پاکی خون می‎بیند ودوباره پاک می‎شود صبر کند، و احوط آن است که تا یک ماه و بهتر است تا سه ماه صبر کند.

مساله 2760- اگر مرد بخواهد همسر خود را که یائسه نیست ولی از نظر اصل خلقت یا به علت

ناوبری کتاب