صفحه ۴۹

مساله 209- تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است، و کسی که می‎خواهد به مسجد برود مستحب است خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه بپوشد، و موقع داخل شدن به مسجد ابتدا پای راست و موقع بیرون آمدن ابتداپای چپ را بگذارد.

مساله 210- وقتی انسان وارد مسجد می‎شود مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، واگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.

مساله 211- خوابیدن در مسجد چنانچه انسان ناچار نباشد، و صحبت کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که در آن نصیحت و مانند آن نباشد مکروه است، همچنین مکروه است که آب دهان یا بینی یااخلاط سینه را در مسجد بیندازد، یا صدای خود را بلند کند، ولی بلند کردن صدا برای اذان کراهتی ندارد.

احکام ظرفها

مساله 212- خوردن و آشامیدن در ظرفهایی که از پوست سگ یا خوک و یا مردار ساخته شده حرام است، و نباید این ظروف را در وضو و غسل و کارهای دیگری که طهارت در آن شرط است به کار برد، بلکه احتیاط مستحب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را - اگرچه به صورت ظرف هم نباشد - به هیچ نحو استعمال نکنند.

مساله 213- خوردن و آشامیدن از ظرف طلا یا نقره و استعمال آن حرام است، و بنابراحتیاط واجب از استعمال آنهادر زینت اطاق هم اجتناب شود، ولی نگاه داشتن آنها بدون استعمال حرام نمی باشد، اگرچه ترک آن بهتر است.

مساله 214- استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا نقره داده اند خالی از اشکال نیست.

مساله 215- اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به ) قدری زیاد باشد که به آن ظرف طلا یا نقره نگویند استعمال آن مانعی ندارد.

مساله 216- گیره استکان را که از طلا یا نقره می‎سازند اگر بعد از برداشتن استکان به آن ظرف گفته شود، استعمال آن به تنهایی یا با استکان حرام است، ولی اگر به آن ظرف گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد.

مساله 217- استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا و نقره است یا از چیز دیگر اشکال ندارد.

مساله 218- ساختن ظرف طلا و نقره و مزدی که برای آن می‎گیرند حرام نیست،

ناوبری کتاب