صفحه ۴۸۹

مساله 2745- پدر و مادر می‎توانند از حق حضانت خود صرف نظر کنند، ولی نمی توانند نسبت به نگهداری و تربیت فرزند کوتاهی نمایند، و در صورت کوتاهی، حاکم صالح آنان را ملزم به تامین حق فرزند می‎کند.

مساله 2746- در صورتی که مادر از حق حضانت خود بگذرد و به گونه ای باشد که حق کودک از بین نمی رود، پدرنمی تواند او را به حضانت مجبور نماید.

مساله 2747- مدتی که مادر عهده دار حضانت و نگهداری فرزند است حق گرفتن اجرت را دارد، و چنانچه کودک ازخود دارایی و مال داشته باشد اجرت مادر از مال او برداشته می‎شود، و در غیر این صورت اجرت مادر بر عهده پدراست، و در هر صورت نفقه فرزند از مال خود او یا پدرش می‎باشد.

مساله 2748- اگر پدر یا مادر صلاحیت نگهداری و تربیت کودک را نداشته و موجب فساد اخلاق و سوء تربیت دینی فرزند شود حق حضانت از او ساقط می‎شود، و در این صورت حق حضانت به ترتیب به افرادی که در مساله «2742»گفته شد منتقل می‎شود.

مساله 2749- پس از آنکه کودک - دختر باشد یا پسر - به سن بلوغ و رشد فکری و جسمی رسید حق حضانت پایان می‎پذیرد و هیچ کس - حتی پدر و مادر - حق حضانت بر او را ندارد.

مساله 2750- پیروی از امر پدر و مادر در غیر انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی (واجب عینی) به واجبی می‎گویند که بر تک تک افراد واجب باشد و با انجام دادن دیگران از انسان ساقط نشود، مانند: نماز و روزه. و در مقابل ( واجب کفایی) واجبی است که اگر فرد یا افرادی نسبت به آن اقدام نمایند از عهده دیگران ساقط می‎شود، مانند: تدفین میت مسلمان. بنابراحتیاط لازم است، ومخالفت آنان اگر موجب آزار و بی احترامی به آنان شود حرام است.

ناوبری کتاب