صفحه ۴۸۸

مساله 2738- سزاوار است مادر برای شیردادن نوزاد خود مزد نگیرد، و اگر او به طور مجانی یا به مزد کمتر یا مساوی با دیگران شیر دهد بر دیگران مقدم است، ولی اگر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد شوهر می‎تواند برای بچه خود دایه بگیرد.

مساله 2739- مستحب است دایه ای که برای شیردادن به کودک انتخاب می‎کنند مومن و دارای عقل و عفت وصورت نیکو باشد، و مکروه است کم عقل یا غیر مومن یا بد صورت یا بد اخلاق و یا زنا زاده باشد، و نیز مکروه است دایه ای بگیرند که از زنا بچه دار شده و شیر او از زنا باشد.

مساله 2740- مدت شیردادن کامل دو سال تمام است، و بیست و یک ماه هم کافی است. ولی کمتر از آن ظلم در حق بچه است و احوط رعایت این مدت است، مگر اینکه مقدور نباشد.

حق حضانت (نگهداری کودک):

مساله 2741- بنابرمشهور "حضانت" یعنی حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال، و دختر تا هفت سال حق مادر است، به شرط اینکه مسلمان و عاقل و آزاد باشد و به دیگری شوهر نکرده باشد ، وگرنه پدر مقدم است، چنانکه پس از دوسال و هفت سال نیز حق پدر است، ولی اگر پدر مرده باشد، مادر - هرچند شوهر کرده باشد - بر جد و دیگران مقدم است، و اگر مادر در زمانی که مسئول حضانت و نگهداری کودک است بمیرد پدر از دیگران برای نگهداری سزاوارتراست، و ترتیبی که بیان شد بنابراحتیاط واجب مراعات شود.

مساله 2742- چنانچه پدر و مادر هر دو بمیرند حق حضانت به جد پدری می‎رسد، و در صورت نبودن او وصی پدر وسپس وصی جد عهده دار تربیت و نگهداری کودک می‎شوند، و در صورتی که هیچ کدام از آنان نباشند خویشاوندان کودک - مطابق مراتب ارث - هرکدام که نزدیکتر باشند سزاوارتر خواهند بود، و در صورت تعدد و تساوی فامیل و عدم توافق، میان آنان قرعه کشی می‎شود.

مساله 2743- چنانچه مادر به هر دلیل شوهر دیگری کرده باشد حق حضانت او با وجود پدر از بین می‎رود، ولی چنانچه از شوهر دوم جدا شود بعید نیست حق حضانت و نگهداری کودک دوباره به او برگردد، هرچند احوط آن است که در این مورد با یکدیگر مصالحه نمایند.

مساله 2744- حق حضانت مادر با طلاق یا - نعوذ بالله - زنا از بین نمی رود.

ناوبری کتاب