صفحه ۴۸۷

بهتر است شرایط قربانی درآن رعایت شود، یعنی حیوان سالم و بدون عیب باشد و "شتر" حداقل پنج ساله و "گاو" دو ساله و "بز" بنابراحتیاط دوساله و "میش" یک ساله باشد. ولی رعایت این شرایط لازم نیست، بلکه چنانچه حیوان چاق و پرگوشت باشد کفایت می‎کند.

مساله 2731- عقیقه در نوزاد پسر و دختر فرقی نمی کند، ولی بهتر است عقیقه برای پسر حیوان نر، و برای دخترحیوان ماده باشد.

مساله 2732- بهتر است عقیقه را به طور ساده و با آب و نمک بپزند و حد اقل ده نفر از مومنان را برای خوردن آن دعوت کنند تا از آن بخورند و برای نوزاد دعا کنند، و می‎توانند گوشت عقیقه را میان مومنان تقسیم نمایند و از آنان بخواهند تا برای نوزاد دعا کنند. همچنین مستحب است در تقسیم کردن، استخوانهای عقیقه را نشکنند. و مستحب است یک چهارم آن را برای قابله بفرستند.

مساله 2733- برای پدر و مادر نوزاد و عائله پدر مکروه است از عقیقه نوزادشان بخورند، و این کراهت برای مادرنوزاد بیشتر است.

مساله 2734- اگر به جای کشتن عقیقه پول آن را به فقرا بدهند کفایت نمی کند، ولی اگر پول آن را به فرد یا موسسه خیریه ای بدهد تا از آن پول عقیقه ای تهیه کرده و آن را بکشند و بین فقرا تقسیم نمایند کافی است.

مساله 2735- کسی که می‎خواهد در عید قربان قربانی کند اگر نیت عقیقه نیز بنماید کفایت می‎کند.

آداب شیردادن:

مساله 2736- بر مادر واجب نیست که به طور مجانی یا با دریافت مزد کودک را شیر دهد، ولی در صورتی که راه تغذیه منحصر به شیر مادر باشد و امکان استفاده از شیر غیر مادر وجود ندارد و یا موجب ضرر و زیان برای کودک می‎شود بر مادر واجب است خودش او را شیر دهد.

مساله 2737- مادر می‎تواند برای شیردادن مطالبه مزد نماید، و اگر خود بچه مال و دارایی دارد مزد آن بر خوداوست، وگرنه بر پدر و در رتبه بعد با جد پدری است، ولی اگر آنان در قید حیات نیستند و یا قدرت ندارند بر مادرواجب است به طور مجانی بچه را شیر دهد یا زن شیر دهی را برای او بگیرد و یا اگر برای کودک زیان ندارد از راههای دیگر - مانند شیر خشک - استفاده نماید.

ناوبری کتاب