صفحه ۴۸۶

"اقامه" بگویند، و چنانچه ممکن باشد کام او رابا آب فرات و تربت حضرت سید الشهداء (ع)، و اگر نشد با آب باران یا با خرما بردارند. همچنین مستحب است برای نوزاد ولیمه ولادت بدهند.

مساله 2724- مستحب است نام خوبی برای نوزاد انتخاب نمایند، و بهترین نامها نامی است که معنای بندگی خداوند را برساند، مانند: "عبد الله" و "عبد الرحیم" و "عبد الکریم"، یا نامهای انبیای عظام و ائمه معصومین (ع)بویژه نام "محمد" و "علی" را برای او برگزینند. و برای دختر نامهای زنان صالحه و شایسته بویژه نام "فاطمه" بهتراست. حضرت امام صادق (ع) از رسول الله (ص) نقل می‎کنند که آن حضرت فرمودند: "نامهای خوب را انتخاب کنید، زیراشما را در قیامت با همان نامها مخاطب می‎سازند"برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 22 از ابواب (احکام الاولاد)، حدیث 2..

مساله 2725- در روز هفتم ولادت نوزاد چند چیز مستحب است:

1 - تراشیدن سر نوزاد 2 - ختنه کردن نوزاد 3 - دادن ولیمه ختنه 4 - عقیقه، یعنی قربانی کردن گوسفند یا گاو و یاشتر.

مساله 2726- مستحب است هموزن موهای تراشیده شده سر نوزاد طلا یا نقره صدقه دهند.

مساله 2727- ختنه پسر به خودی خود واجب است و شرط صحت طواف واجب و مستحب نیز می‎باشد، ولی ظاهرا شرط صحت نماز و سایر عبادات نیست.

مساله 2728- احتیاط آن است که ولی پسر بچه تا پیش از بالغ شدن بچه او را ختنه کند، و اگر نکرد واجب است خودش پس از بلوغ ختنه نماید.

عقیقه:

مساله 2729- عقیقه کردن برای نوزاد مستحبی است که راجع به آن بسیار سفارش شده، بلکه ظاهر بعضی از اخبار وفتاوی وجوب آن است، و در سلامت و بقای فرزند تاثیر به سزایی دارد. و اگر از روز هفتم تاخیر افتد ساقط نمی شود، بلکه اگر عقیقه را تا وقت بلوغ کودک تاخیر اندازند مستحب است خود او هرگاه توان داشته باشد عقیقه کند. بلکه اگرشک داشته باشد که برای او عقیقه کرده اند یا نه باز هم مستحب است عقیقه نماید، هرچند سن او زیاد باشد.

مساله 2730- حیوانی که برای عقیقه انتخاب می‎شود باید شتر یا گاو و یا گوسفند باشد. و

ناوبری کتاب