صفحه ۴۸۵

واجب است. و اگر شخص فقیر هم پدر و هم فرزند دارد باید نفقه او را به شرکت و به طور مساوی بپردازند و پسر و دختر در این جهت فرقی ندارند، همچنین است بنابراحتیاط اگر شخص فقیر هم مادر و هم فرزند داشته باشد. و اگر پدر و اولاد اولاد دارد نفقه او بر پدر واجب است، واگر مادر و اولاد اولاد دارد بر مادر واجب است، و اگر اولاد اولاد با جد و جده با هم باشند باید نفقه او را به شرکت و به طور مساوی بپردازند. و بنابراحتیاط واجب ترتیبی که در این مساله گفته شد رعایت شود.

مساله 2716- نفقه خود انسان بر نفقه زوجه مقدم است، و نفقه زوجه بر نفقه خویشان واجب ودر خویشان واجب النفقه نیز نفقه فرد نزدیکتر بر فرد دورتر اولویت دارد، النفقه مقدم می‎باشد. مثلا نفقه پدر بر نفقه جد، یا نفقه اولاد بر نفقه اولاد اولاد مقدم می‎باشد.

مساله 2717- اگر فرزند صغیری خود اموال و دارایی داشته باشد ولی او می‎تواند از اموال خود او مخارجش را تامین نماید.

مساله 2718- اگر شخص متمکن از دادن نفقه واجب النفقه امتناع نماید حاکم شرع او را مجبور می‎کند تا نفقه او رابدهد، و اگر ممکن نشد حاکم شرع از مال او برداشته و هزینه زندگی آنان را تامین می‎کند.

مساله 2719- انسان نمی تواند "زکات" و "خمس" و "کفارات" خود را به افراد واجب النفقه خود بپردازد.

مساله 2720- علاوه بر تامین مخارج فرزند، تربیت صحیح و اشراف بر امور او و آموزش خواندن و نوشتن و شنا و نیزتزویج او پس از بلوغ از حقوق فرزند بر پدر می‎باشد.

مساله 2721- در صورتی که فرزند نیاز شدید به ازدواج داشته باشد - به طوری که با ترک آن به حرام می‎افتد - بر پدرواجب است نسبت به آن اقدام نماید، همچنین در صورت نیاز شدید پدر یا مادر به ازدواج و توانایی فرزند واجب است نسبت به آن اقدام نماید.

مساله 2722- سزاوار نیست پدر و مادر با تفاوت و تبعیض بین اولاد مالی را به آنان ببخشند، مگر اینکه بعضی از آنهانیازمند یا دارای مرجحات عقلی و شرعی باشند.

احکام پس از ولادت:

مساله 2723- پس از ولادت مستحب است نوزاد را غسل دهند - بلکه بعضی از علما غسل دادن را واجب دانسته اند - و جامه سفید بپوشانند و در گوش راست او "اذان" و در گوش چپ او

ناوبری کتاب