صفحه ۴۸۴

غیر ضرورت اگر عمل جراحی به وسیله جنس مخالف صورت نگیرد و مستلزم نگاه کردن به عورت یا لمس آن توسط کسی که نگاه و لمس او حرام است نباشد اشکال ندارد.

مساله 2711- بیرون ریختن نطفه در حال نزدیکی توسط شوهر در مورد زن دائمی بدون رضایت او مکروه است، و درمورد متعه اشکال ندارد. ولی زن - دائمی باشد یا متعه - حق ندارد بدون رضایت شوهر کاری کند که نطفه او بیرون بریزد، مگر در موردی که بیرون نریختن نطفه موجب بچه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعا معذور باشد.

حقوق متقابل پدر و مادر و فرزند

نفقه:

مساله 2712- "واجب النفقه" به کسی می‎گویند که مخارج او - به ترتیبی که بیان می‎شود - بر انسان واجب باشد، وکسانی که واجب النفقه هستند سه دسته می‎باشند:

الف - زن دائم، و همچنین زن موقتی که هنگام اجرای عقد شرط نفقه کرده باشد.

ب - پدر و مادر و همچنین پدران و مادران آنان، هرچه بالا روند.

ج - پسر و دختر و نیز اولاد آنان، هرچه پایین روند.

مساله 2713- بجز سه دسته ای که در مساله قبل بیان شد خویشاوندان دیگر همچون: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنان واجب النفقه نیستند، ولی مستحب است در صورتی که نیازمند باشند و انسان توانایی داشته باشد نفقه آنان را نیز بدهد.

مساله 2714- احکام نفقه زن در مساله «2610» و بعد از آن گذشت، ولی مخارج دو دسته دیگر در صورتی واجب می‎شود که خودشان مال و توانایی کسب و کار نداشته باشند و انسان علاوه بر توانایی، نزدیکترین فرد به آنان باشد و یا - به ترتیبی که در مساله بعد گفته می‎شود - نزدیکترین فرد مخارج آنان را ندهد.

مساله 2715- بنابرمشهور نفقه اولاد بر پدر و پدران او به ترتیب هرکدام که نزدیکترند واجب است، پس "پدر" بر"جد" و جد بر "پدر جد" مقدمند. و اگر هیچ یک از آنان نباشند یا نتوانند و یا به وظیفه خود عمل نکنند بر "مادر"واجب است، و اگر مادر نباشد یا نتواند و یا ندهد بر "مادر پدر" و "پدر مادر" و "مادر مادر" به شرکت و به طور مساوی واجب می‎شود.

همچنین اگر پدر و مادر انسان از کار افتاده شوند و دارایی نداشته باشند نفقه آنان بر اولاد و نیز فرزندان آنان که تمکن دارند، به ترتیب طبقات، هرچند پایین روند - پسری باشند یا دختری -

ناوبری کتاب