صفحه ۴۸۳

ب - اگر این عمل از روی شبهه انجام گرفته باشد - مثلا مرد گمان می‎کرده که زن خودش می‎باشد و زن نیز گمان می‎کرده منی شوهر خودش است و بعد از عمل معلوم شود چنین نبوده - بچه شرعا از مرد صاحب منی و آن زن است و تمام احکام فرزندی را دارا می‎باشد.

مساله 2706- اگر جنینی را در حالی که نطفه است یا به صورت علقه یا مضغه و یا بعد از دمیده شدن روح در آن به رحم زن دیگری منتقل کنند و در آن رحم رشد و پرورش یابد و متولد شود، زن اولی در جمیع احکام مادر او می‎باشد، و زن دومی در غیر احکام محرمیت و ازدواج مادر او محسوب نمی شود و در احکام محرمیت و ازدواج باید احتیاطشود.

مسائل سقط جنین و جلوگیری

مساله 2707- سقط کردن جنین مطلقا - چه روح در آن دمیده باشد یا نه و چه جنین از حلال باشد یا از زنا - حرام است و دیه نیز دارد، ولی اگر روح در جنین دمیده نشده باشد و به تشخیص پزشک حاذق و موثق زنده ماندن مادر متوقف برسقط آن باشد، یا اینکه بقای آن در رحم مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل برای مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نیز میسر نباشد اشکال ندارد، هرچند در این صورت باید دیه آن را بپردازد، و دیه سقط جنین در احکام دیات گفته می‎شود.

مساله 2708- اگر حکومت صالح و شرعی احیانا مصلحت جامعه را در کنترل و تنظیم خانواده تشخیص دهد، تشویق جامعه نسبت به آن با راهنمایی راههای حلال و منع از راههای حرام - از قبیل سقط کردن جنین - مانعی ندارد، ولی الزام افراد به محدود نمودن نسل جایز نیست.

مساله 2709- عقیم کردن زن و مرد چنانچه به طور دائمی و کلی باشد محل اشکال است، مگر در موارد ضرورت، یعنی مواردی که معالجه و سلامت زن یا مرد منحصرا متوقف بر آن باشد یا بدانند بچه ای که ممکن است متولد شودعقب مانده جسمی یا ذهنی خواهد بود.

مساله 2710- جلوگیریهای موقت به وسیله قرص یا آمپول - با تجویز پزشک متخصص - و نیز با بیرون ریختن نطفه توسط مرد یا استفاده از وسایل جلوگیری اشکال ندارد. همچنین بستن لوله های مرد یا زن اگر به طور موقت باشد درحال ضرورت و ناچاری بدون اشکال است، و در حال

ناوبری کتاب