صفحه ۴۸۲

مساله 2700- محرمیت به واسطه شیرخوارگی به دو راه ثابت می‎شود:

الف - خبر دادن عده ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می‎شود.

ب - شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادل یا یک مرد و دو زن عادل، در صورتی که شرایط شیر دادن را - که گفته شد - بدانند و خصوصیات آن را نیز بگویند، ولی اگر معلوم باشد که شرایط را می‎دانند و در عقیده و نحوه شهادت با هم اختلاف ندارند و با مرد و زن هم در عقیده مخالفت ندارند لازم نیست شرایط را شرح دهند.

مساله 2701- اگر شک کنند کودک به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده، کودک به کسی محرم نمی شود، هرچند بهتر است احتیاط کنند.

مسائل تلقیح

"تلقیح" آن است که منی مرد را در رحم زن تزریق نمایند، و این عمل در مواردی جایز و در مواردی حرام می‎باشد که تفصیل آن در مسائل آینده بیان می‎شود.

مساله 2702- اگر مرد منی خود را در رحم همسر خود وارد نماید - با هر وسیله ای که باشد - اشکال ندارد، ولی بایداز مقدمات حرام پرهیز نمایند. پس اگر مرد با رضایت همسر این کار را خودش انجام دهد و منی خود را به شکل حلالی به دست آورد و در رحم او تزریق نماید مانعی ندارد، و نوزاد حلال زاده و وابسته به همان زن و مرد می‎باشد.

مساله 2703- اگر منی مرد را در رحم همسرش وارد نمایند - هرچند مقدمات آن حرام باشد - و از آن بچه ای متولدشود، بدون اشکال کودک متعلق به آن زن و مرد است و همه احکام فرزند بر او جاری می‎شود، یعنی هم محرم است وهم ارث می‎برد.

مساله 2704- جایز نیست منی مرد اجنبی را وارد رحم زن اجنبی نمایند، چه با اجازه زن باشد یا بدون اجازه، و چه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد، و چه با اجازه شوهر باشد یا بدون اجازه.

مساله 2705- اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبی نمایند و بر اثر آن بچه ای به دنیا آید دو صورت دارد:

الف - اگر این کار با علم و عمد صورت گرفته باشد، باید در تمام مسائل احتیاط شود. ولی اگر بچه دختر باشدنمی تواند با مرد صاحب منی و مردان دیگری که اگر به عقد صحیح بود محرم او می‎شدند ازدواج کند، و اگر بچه پسرباشد نمی تواند با مادرش و نیز با زنان دیگری که اگر به عقد صحیح بود محرم او می‎شدند ازدواج نماید.

ناوبری کتاب