صفحه ۴۸۱

4 - کودک شیر را از پستان بمکد، نه آنکه در گلوی او بریزند یا بدوشند و به وسیله دیگری به او بخورانند، هرچنداحتیاط خوب است.

5 - شیر خالص باشد، نه آنکه با چیز دیگر آمیخته شود، مگر آنکه آنچه با شیر مخلوط شده به گونه ای کم باشد که درشیر مستهلک شود.

6 - شیر از یک شوهر باشد، پس اگر زن شیردهی طلاق گرفته و بعد از آن شوهر دیگری اختیار کند و از او آبستن شود وتا موقع زاییدن شیری که از شوهر اول داشته باقی باشد و مقداری پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و مقداری پس اززاییدن از شیر شوهر دوم به کودک بدهد آن کودک به کسی محرم نمی شود.

7 - کودک به علت بیماری شیر را برنگرداند، و در صورتی که شیر را برگرداند بنابراحتیاط واجب کسانی که به واسطه شیرخوردن به آن کودک محرم می‎شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز به او ننمایند.

8 - کودک یا پانزده مرتبه یا یک شبانه روز به طور پیوسته و بدون آنکه شیر زن دیگر یا غذای دیگر خورده باشد از آن زن شیر سیر بخورد و یا مقداری به او شیر دهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است، بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند بنابراحتیاط کسانی که به واسطه شیرخوردن به او محرم می‎شوند با اوازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز به او ننمایند.

9 - کودک شیر را پیش از تمام شدن سال دوم خورده باشد، پس اگر تمام شیر یا بعضی از آن بعد از دو سال باشد اثری ندارد، ولی چنانچه از موقع زاییدن زن شیر ده بیشتر از دو سال گذشته و شیر او باقی باشد و کودکی را شیر دهد، بنابراحتیاط واجب کسانی که به واسطه شیرخوردن به او محرم می‎شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز به اوننمایند.

مساله 2698- باید کودک در بین یک شبانه روز غذا یا شیر زن دیگر را نخورد، ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند درآن بین غذا خورده اشکال ندارد. و نیز باید پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر زن دیگر رانخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر کامل بخورد، ولی اگر در بین شیرخوردن نفس تازه کند یا کمی صبر کند به طوری که از ابتدای پستان به دهان گرفتن تا وقتی که سیر می‎شود یک دفعه حساب شود اشکال ندارد.

مساله 2699- اگر کسی دو زن داشته باشد و یکی از آنان کودکی را مثلا هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر دهد آن کودک به کسی محرم نمی شود.

ناوبری کتاب