صفحه ۴۸۰

مساله 2691- انسان نمی تواند بدون اجازه همسر خود با زنهایی که به واسطه شیرخوردن خواهر زاده یا برادر زاده همسرش شده اند ازدواج کند، و نیز بنابراحتیاط واجب نمی تواند با دختر، خواهر، مادر و مادر بزرگ رضاعی پسری که خود انسان با او لواط کرده ازدواج نماید.

مساله 2692- اگر به واسطه شیردادن حق شوهر از بین نرود، زن می‎تواند بدون اجازه شوهر بچه فرد دیگری را شیردهد، ولی جایز نیست بچه ای را شیر دهد که به واسطه شیردادن به او به شوهر خود حرام می‎شود.

مساله 2693- انسان نمی تواند با دو خواهر - اگرچه رضاعی باشند - ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعدبفهمد خواهر بوده اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده بنابراحتیاط واجب هر دو باطل است، و اگر در یک وقت نبوده عقد اولی صحیح و عقد دومی باطل است.

مساله 2694- اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود می‎تواند دختر شیرخواری را با شرایطی که در مساله «2637» گفته شد برای خود عقد کند و با شرایطی که در مساله «26 9 7» بیان می‎شود زن برادرش آن دختر را شیردهد، که در این صورت عقد دختر باطل و برای او محرم و حرام همیشگی می‎گردد و زن برادرش نیز به او محرم می‎شود.

مساله 2695- مستحب است زنان از شیردادن به هر کودکی پرهیز کنند، زیرا ممکن است فراموش کرده و باعث ازدواج دو محرم با یکدیگر شوند.

مساله 2696- مستحب است کسانی که با شیرخوردن خویشاوند می‎شوند به یکدیگر احترام کنند، ولی از یکدیگرارث نمی برند و حقوق خویشاوندی که انسان با خویشان خود دارد برای آنان ثابت نیست.

شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است:

مساله 2697- شیردادنی که علت محرم شدن است نه شرط دارد:

1 - کودک، شیر زن زنده را بخورد.

2 - شیر از زایمان باشد، نه اینکه به واسطه مکیدن شیر در پستان پدیدار شود و کودک از آن استفاده نماید.

3 - شیر آن زن از ازدواج حلال باشد، پس اگر شیر کودکی را که از زنا به دنیا آمده به کودکی دیگر بدهند، به واسطه آن شیر کودک به کسی محرم نمی شود.

ناوبری کتاب