صفحه ۴۸

مساله 201- نجس کردن حرم پیامبر (ص) و امامان (ع) حرام است، و اگر نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی احترامی باشد تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند.

مساله 202- توقف "جنب"، "حائض" و "نفساء" در مساجد و نیز وارد شدن آنان در مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) به تفصیلی که در جای خود بیان می‎شودزن (قرشیه) زنی است که نسبت او از طرف پدر به (نضر بن مالک) - که یکی از اجداد پیامبر اکرم (ص) می‎باشد - برسد، بنابراین زنان (سیدة) همه (قریشه) می‎باشند. حرام است.

مساله 203- داخل شدن کفار در مسجد هرچند برای شنیدن مطالب اسلامی باشد اشکال دارد، زیرا علاوه بر کفرمعمولا جنب می‎باشند. و اگر خواستند جهت شنیدن مطالب اسلامی داخل مسجد شوند، باید محلی را در کنارمسجد تهیه نمود که عنوان "مسجد" نداشته باشد.

مساله 204- نصب عکس و پوستر و مانند آن به دیوار مسجد اگر موجب تخریب و ضرر به آن نشود حرام نیست، گرچه وجود عکس هنگام نماز مکروه است.

مساله 205- جا گرفتن در مسجد و مانند آن - به هر شکل که باشد - اگر طول نکشد و به گونه ای باشد که چنانچه دیگری در آنجا بنشیند عرفا بگویند جای او را غصب کرده، موجب اولویت می‎شود و استفاده دیگری از آن جایزنیست.

مساله 206- انجام مراسم گوناگون در مساجد اگر مزاحم نماز و وعظ و ارشاد نباشد و موجب تخریب و ضرر به مسجد و یا هتک آن نشود اشکال ندارد.

مساله 207- نقل و انتقال ملکیت مسجد یا تغییر آن برای کارهای دیگر که با مسجد بودن منافات دارد جایز نیست، وابزار و لوازم آن مانند در و پنجره و فرش را اگر به هیچ وجه در همان مسجد یا مساجد دیگر قابل استفاده نباشدمی توانند بفروشند، و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد وگرنه صرف تعمیر مساجد دیگر نمایند. وکسانی که می‎خواهند فرش یا چیز دیگری برای مساجد یا حسینیه ها و یا حرم امامان (ع) بخرند خوب است آن راوقف نکنند، بلکه به آنجا تملیک نمایند تا متولی یا حاکم شرع بتواند در موقع لزوم آن را مطابق مصلحت تبدیل نماید.

مساله 208- ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی است مستحب می‎باشد، و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، می‎توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند، بلکه مسجدی را که خراب نشده می‎توانند برای احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر یا محکمتر بسازند.

ناوبری کتاب