صفحه ۴۷۹

نکرده باشد - دیگر نمی تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.

مساله 2683- با دختری که مادر یا مادر بزرگ انسان او را شیر کامل داده نمی توان ازدواج کرد، همچنین است دختری که زن پدر انسان از شیر پدر انسان آن دختر را شیر داده باشد. و چنانچه انسان دختر شیرخواری را برای خود عقد کند، بعد مادر یا مادر بزرگ یا زن پدر او از شیر همان پدر، آن دختر را شیر دهد عقد باطل می‎شود.

مساله 2684- با دختری که خواهر یا زن برادر انسان از شیر برادرش او را شیر کامل داده نمی توان ازدواج کرد، همچنین است اگر خواهرزاده یا برادر زاده یا نوه خواهر یا نوه برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد.

مساله 2685- اگر زن از شیر شوهر خود کودکی را شیر دهد و بعد از آن شوهر دیگری کند و از شیر شوهر دوم کودک دیگری را شیر دهد، آن دو کودک به یکدیگر محرم نمی شوند، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند.

مساله 2686- اگر زن از شیر یک شوهر چندین کودک را شیر دهد همه آنان به یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان راشیر داده محرم می‎شوند، همچنین اگر کسی چند زن داشته باشد و هرکدام آنان با شرایطی که می‎آید کودکی را شیردهند همه آنها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم می‎شوند.

مساله 2687- اگر زنی از شیر یک شوهر پسر و دختری را به طور کامل شیر دهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر وبرادر آن پسر محرم نمی شوند، هرچند احتیاط مستحب آن است که با یکدیگر ازدواج نکنند.

مساله 2688- اگر زن از شیر شوهر خود یکی از این افراد را شیر دهد شوهرش بر او حرام نمی شود ولی بهتر است احتیاط نمایند:

1 - برادر و خواهر خود 2 - عمو و عمه و دایی و خاله خود 3 - اولاد عمو و دایی خود 4 - برادر زاده خود 5 - برادر یا خواهر شوهر خود 6 - خواهر زاده یا خواهر زاده شوهر خود 7 - عمو و عمه و دایی و خاله شوهر خود 8 - نوه زن دیگر شوهر خود.

مساله 2689- زنی که برادر کسی را شیر داده به او محرم نمی شود، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.

مساله 2690- اگر زنی دختر عمه یا دختر خاله کسی را شیر دهد به او محرم نمی شود، ولی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خود داری نماید.

ناوبری کتاب